ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು

ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಬ್ರಹ್ಮೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಒಂದು ನೋಟ
A distant view of Brahmeswara Temple at Bhubaneswar has been captured in this image.
1/94
Photos Courtesy : Shouvik Seal
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಧೌಲಿಗಿರಿ - ಒಂದು ನೋಟ
A picturesque view of Dhauli Giri captured amidst dark clouds.
2/94
Photos Courtesy : Shouvik Seal
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಹೀರಾಪುರ್ - ಒಂದು ನೋಟ
A panoramic view of the Chausathi Yogini Temple at Hirapur. One can see the well-designed temple along with its surrounding nature.
3/94
Photos Courtesy : en.m.wikipedia.org
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಹೀರಾಪುರ್ - ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿರುವ ಶಿಲ್ಪಗಳು
A beautiful image of a series of scuptures of Yoginis, at the Chausathi Yogini Temple at Hirapur.
4/94
Photos Courtesy : upload.wikimedia.org
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಭುವನೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ - ಸ್ವಚ್ಛ ಸುಂದರ ಪರಿಸರ
A view of the well-carved Brahmeswara Temple at Bhubaneshwar. This Hindu temple was constructed at the end of 9th century AD and is dedicated to Lord Shiva.
5/94
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಭುವನೇಶ್ವರ ಪಟ್ಟಣ
Another view of the Ananta Vasudeva Temple as seen from the Bindusagr of Bhubaneswar. The Chandan Mandap can also be seen.
6/94
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಭುವನೇಶ್ವರ
A view of the Ananta Vasudeva Temple at Bhubaneshwar, which is dedicated to Lord Krishna. The temple was constructed during the 13th century.
7/94
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ರಾಜಾರಾನಿ ದೇವಾಲಯ - ಶಿಲಾ ಬಾಲಿಕೆ
An enchanting sculpture of a beautiful dancing girl, known as the Alasa Kanya, found at the Rajarani Temple of Bhubaneswar.
8/94
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ರಾಜಾರಾನಿ ದೇವಾಲಯ - ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ
Here is a picture depicting the main gate of the Rajarani Temple. Sculptures of Nagins and lions decorate the main gate.
9/94
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ರಾಜಾರಾನಿ ದೇವಾಲಯ - ಭವ್ಯ ದೃಶ್ಯ
An alternate view of the Rajarani Temple of Bhubaneswar.
10/94
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ರಾಜಾರಾನಿ ದೇವಾಲಯ - ಭವ್ಯ ನೋಟ
The walls of the Rajarani Temple filled with magnificent carvings and scluptures of various female figues, along with animals.
11/94
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ರಾಜಾರಾನಿ ದೇವಾಲಯ - ಒಂದು ನೋಟ
An outer view of the Rajarani Temple, where the skillful architecture is noticible even from a distance.
12/94
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ರಾಜಾರಾನಿ ದೇವಾಲಯ - ಅದ್ಭುತ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಗೋಪುರ
An exterior view of the Rajarani Temple of Bhubaneswar. Dull red and turbid yellow sandstone were used to construct the temple.
13/94
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ರಾಜಾರಾನಿ ದೇವಾಲಯ - ಸುಂದರ ಕೆತ್ತನೆ
Another impressive stone sculpture found in the Rajarani Temple at Bhubaneshwar. This structure has intricate carvings of floral figures.
14/94
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ರಾಜಾರಾನಿ ದೇವಾಲಯ
A picture depicting one of the sculptures at the Rajarani Temple, where you can see the carvings of female figures.
15/94
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ರಾಜಾರಾನಿ ದೇವಾಲಯ - ಅದ್ಭುತ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ
A view of the carvings on the walls at the Rajarani Temple at Bhubaneshwar. Here the wall mainly consists of figures of dancing girls in various postures.
16/94
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ - ನಿಬ್ಬೆರಗಾಗಿಸುವ ಕಲೆ
This carefully carved window, with a uniquely designed border, reflects the rich heritage of the temples at Orissa
17/94
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ - ಮೋಹಕ ಹಸಿರಿನ ಪರಿಸರ
A scenic view of the Mukteshwar-Siddeshwar Temple, along with its well-maintained lawn.
18/94
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ - ಸುಂದರ ಆವರಣ
Known as the 'Gem of Odisha architecture', the Mukteshwar--Siddheshwar Temple encompasses aesthetically arranged stone structures, which draw the attention of visitors.
19/94
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ - ಬೆರುಗುಗೊಳಿಸುವ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ
Treat your eyes to one of the creatively sculpted walls at the Mukteshwar-Siddheshwar Temple, mainly comprising figures of lions and floral designs.
20/94
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ - ಸುಂದರ ಕಲಾತ್ಮಕತೆ
A view of an elaborately sculpted stone structure at the Mukteshwar-Siddheshwar Temple. One can observe carvings of snakes and women along the sides of this structure.
21/94
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಧೌಲಿ ಗಿರಿ - ಶಿಲಾ ಸಿಂಹ
This impressive statue of the stone lion on top of the Dhauli Giri Hills overlooks River Daya. The Dhauli Giri houses the famous rock edicts of Ashoka.
22/94
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಧೌಲಿ ಗಿರಿ - ಶಾಂತ ಚಿತ್ತ ಬುದ್ಧನ ವಿಗ್ರಹ
A closer view of the stone sculpture of Buddha in the inner sanctorum at Dhauli Giri. This ornate structure encompasses beautiful carvings on its sides.
23/94
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಧೌಲಿ ಗಿರಿ - ವಿನಯ ಶೀಲತೆಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ವಿಗ್ರಹ
A sculpture of a serene Buddha found at Shanti Stupa of Dhauli Giri. The sculpture is well-crafted with beautiful carvings around it.
24/94
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಉದಯಗಿರಿ ಮತ್ತು ಖಂಡಗಿರಿ ಗುಹೆಗಳು - ಮೋಹಕ ಪರಿಸರ
Another great view of the Udayagiri and Khandagiri Caves, with its majestic stone structures and natural beauty.
25/94
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಉದಯಗಿರಿ ಮತ್ತು ಖಂಡಗಿರಿ ಗುಹೆಗಳು - ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪ್ರವೇಶ ಅಂಗಳ
A panoramic view of the Udayagiri and Khandagiri Caves. Here you can treat your eyes to the beauty of nature surrounding the caves.
26/94
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಉದಯಗಿರಿ ಮತ್ತು ಖಂಡಗಿರಿ ಗುಹೆಗಳು - ಪ್ರವೇಶ ಸ್ಥಳ
A complete view of one of the cave stuctures at Udayagiri and Khandagiri. The rocks are well-cut to create steps and cave mouths.
27/94
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಉದಯಗಿರಿ ಮತ್ತು ಖಂಡಗಿರಿ ಗುಹೆಗಳು - ಶಿಲ್ಪಕಲೆ
The well-carved sculptures lining the walls of the Udayagiri and Khandagiri Caves, displaying an array of human figures and horses.
28/94
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಉದಯಗಿರಿ ಮತ್ತು ಖಂಡಗಿರಿ ಗುಹೆಗಳು - ಗುಹೆಯೊಳು ಅರಳಿದ ಕಲೆ
An artful embellishment seen at Udayagiri and Khandagiri Caves, which seems to be of a human figure carrying a plate full of flowers and garlands.
29/94
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಉದಯಗಿರಿ ಮತ್ತು ಖಂಡಗಿರಿ ಗುಹೆಗಳು - ಸುಂದರ ಕೆತ್ತನೆ
Fine carvings lining the walls of the Udayagiri and Khandagiri Caves. The floral carvings seen here are mostly for decorative purposes.
30/94
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ನಂದನ್‍ಕಣ್ಣನ್ ಮೃಗಾಲಯ - ಒಂದು ಬಗೆಯ ಹಕ್ಕಿ
31/94
Photos Courtesy : Shouvik Seal
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ನಂದನ್‍ಕಣ್ಣನ್ ಮೃಗಾಲಯ
32/94
Photos Courtesy : Shouvik Seal
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ನಂದನ್‍ಕಣ್ಣನ್ ಮೃಗಾಲಯ - ಬಿಳಿ ನವಿಲು
33/94
Photos Courtesy : Shouvik Seal
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ನಂದನ್‍ಕಣ್ಣನ್ ಮೃಗಾಲಯ - ಸುಂದರ ರಚನೆ
34/94
Photos Courtesy : Shouvik Seal
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ನಂದನ್‍ಕಣ್ಣನ್ ಮೃಗಾಲಯ - ಲಯನ್ ಫಿಷ್
35/94
Photos Courtesy : Shouvik Seal
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ನಂದನ್‍ಕಣ್ಣನ್ ಮೃಗಾಲಯ - ಅಲಂಕಾರಿಕ ಮೀನು
36/94
Photos Courtesy : Shouvik Seal
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ನಂದನ್‍ಕಣ್ಣನ್ ಮೃಗಾಲಯ - ಅದ್ಭುತ ಆಕಾರ
37/94
Photos Courtesy : Shouvik Seal
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ನಂದನ್‍ಕಣ್ಣನ್ ಮೃಗಾಲಯ - ಮನಸೆಳೆವ ಮೀನು
38/94
Photos Courtesy : Shouvik Seal
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ನಂದನ್‍ಕಣ್ಣನ್ ಮೃಗಾಲಯ - ವಿಶೀಷ್ಟ ಬಗೆಯ ಮೀನು
39/94
Photos Courtesy : Shouvik Seal
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ನಂದನ್‍ಕಣ್ಣನ್ ಮೃಗಾಲಯ - ಒಂದು ಪ್ರಭೇದದ ಮೀನುಗಳು
40/94
Photos Courtesy : Shouvik Seal
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ನಂದನ್‍ಕಣ್ಣನ್ ಮೃಗಾಲಯ - ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ವಿರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್
41/94
Photos Courtesy : Shouvik Seal
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ನಂದನ್‍ಕಣ್ಣನ್ ಮೃಗಾಲಯ - ಮುದ್ದಾದ ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್
42/94
Photos Courtesy : Shouvik Seal
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ನಂದನ್‍ಕಣ್ಣನ್ ಮೃಗಾಲಯ - ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್
43/94
Photos Courtesy : Shouvik Seal
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ನಂದನ್‍ಕಣ್ಣನ್ ಮೃಗಾಲಯ - ಆಕರ್ಷಕ ಮೀನು
44/94
Photos Courtesy : Shouvik Seal
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ನಂದನ್‍ಕಣ್ಣನ್ ಮೃಗಾಲಯ - ಆಕರ್ಷಕ ಗಿಳಿ
45/94
Photos Courtesy : Shouvik Seal
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ನಂದನ್‍ಕಣ್ಣನ್ ಮೃಗಾಲಯ - ಚಟುವಟಿಕೆ ನಿರತ ಅಳಿಲು
46/94
Photos Courtesy : Shouvik Seal
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ನಂದನ್‍ಕಣ್ಣನ್ ಮೃಗಾಲಯ - ಹಾಯಾಗಿ ವಿಹರಿಸುತ್ತಿರುವ ನವಿಲು
47/94
Photos Courtesy : Shouvik Seal
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ನಂದನ್‍ಕಣ್ಣನ್ ಮೃಗಾಲಯ - ಕರಡಿ
48/94
Photos Courtesy : Shouvik Seal
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ನಂದನ್‍ಕಣ್ಣನ್ ಮೃಗಾಲಯ - ಸಿಂಹಿಣಿ
A relaxing lioness at Nandankanan Zoo in Bhubaneswar.
49/94
Photos Courtesy : Shouvik Seal
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ನಂದನ್‍ಕಣ್ಣನ್ ಮೃಗಾಲಯ - ವಿರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಂಹಿಣಿ
The image has captured a lioness resting under the shade of tree.
50/94
Photos Courtesy : Shouvik Seal
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ನಂದನ್‍ಕಣ್ಣನ್ ಮೃಗಾಲಯ - ವಿರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಂಹಿಣಿ
A close view of a ferocious lioness at Nandankanan Zoo in Bhubaneswar.
51/94
Photos Courtesy : Shouvik Seal
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ನಂದನ್‍ಕಣ್ಣನ್ ಮೃಗಾಲಯ - ಬೆರುಗುಗೊಳಿಸುವ ಹಕ್ಕಿ
An amazing bird deftly captured at the Nandankanan Zoo at Bhubaneshwar.
52/94
Photos Courtesy : Shouvik Seal
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ನಂದನ್‍ಕಣ್ಣನ್ ಮೃಗಾಲಯ - ಜಿಂಕೆಗಳು
Deers seen wandering through the Nandankanan Zoo in Bhubaneswar.
53/94
Photos Courtesy : Shouvik Seal
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ನಂದನ್‍ಕಣ್ಣನ್ ಮೃಗಾಲಯ
A pair of parrots at Nandankanan Zoo have been captured in this image.
54/94
Photos Courtesy : Shouvik Seal
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಹೀರಾಪುರ್ - ಭಗ್ನಗೊಂಡ ಶಿಲ್ಪ ವಿಗ್ರಹ
Another glimpse of the remians of a yogini sculpture, appearing to be holding an umbrella, at the Chausathi Yogini Temple.
55/94
Photos Courtesy : upload.wikimedia.org
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಹೀರಾಪುರ್ - ಭಗ್ನಗೊಂಡ ಶಿಲ್ಪ
The remains of a yogini sculpture at the Chausathi Yogini Temple of Hirapur.
56/94
Photos Courtesy : upload.wikimedia.org
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಭುವನೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ - ಅನಂತ ವಾಸುದೇವ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ
This pictures shows the dishes offered to the dieties at the Ananta Vasudeva Temple. It is also known as the 'Naivedya' or 'Mahaprasad'.
57/94
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಭುವನೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಒಮ್ದು ಹಳೆಯ ಚಿತ್ರ
An ancient picture of the shrine and the eastern side of the Ananta Vasudeva Temple at Bhubaneswar.
58/94
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಚಂಡಕ ವನ್ಯಜೀವಿ ಅಭಯಾರಣ್ಯ
A panoramic view of the Deras Dam, a water reservoir which found within the Chandaka Wildlife Sanctuary at Bhubaneswar.
59/94
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ನಂದನ್‍ಕಣ್ಣನ್ ಮೃಗಾಲಯ - ಜಿಬ್ರಾಗಳು
A view of a number of Zebras grazing at the Nandankanan Zoological Park.
60/94
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ನಂದನ್‍ಕಣ್ಣನ್ ಮೃಗಾಲಯ - ಅಳಿಲು
A close-up of a Squirrel which is climing down a tree at the Nandankanan Zoological Park.
61/94
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ನಂದನ್‍ಕಣ್ಣನ್ ಮೃಗಾಲಯ - ಘೇಂಡಾಮೃಗ
A picture of a Rhinoceros which is housed at the Nandankanan Zoological Park of Bhubaneswar.
62/94
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ನಂದನ್‍ಕಣ್ಣನ್ ಮೃಗಾಲಯ - ವಿರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೋತಿ
An image of a sitting Langur, which is at the Nandankanan Zoological Park of Bhubaneswar.
63/94
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ನಂದನ್‍ಕಣ್ಣನ್ ಮೃಗಾಲಯ
A view of the entrance to the Nandankanan Zoological Park at Bhubaneshwar. 'Nandankanan' literally means 'The Garden of Heavens'. The zoo also includes a botanical garden.
64/94
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಒಡಿಶಾ ರಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯ - ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಟ್ಟ ಒಂದು ತೈಲ ವರ್ಣಚಿತ್ರ
A painting at the Bhubaneswar State Museum, of Maharaja Gajapati Krushna Chandra Dev who was known to be a reformer and also had a fondness of fluffy white dogs.
65/94
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಒಡಿಶಾ ರಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯ - ಗೂಬೆಯ ಮಾದರಿ
A picture depicting a taxidermied Owl at the Bhubaneswar State Museum.
66/94
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಒಡಿಶಾ ರಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯ - ಪುರಾತನ ಲ್ಯಾಂಪ್
An extraordinary antique lamp, in the form of a peacock exhibited at the Bhubaneswar State Museum.
67/94
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಒಡಿಶಾ ರಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯ
A view of a realistic-looking, taxidermied fox displayed at the Bhubaneswar State Museum.
68/94
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಒಡಿಶಾ ರಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯ - ಪ್ರವೇಶ ಸ್ಥಳ
A view of the entrance to the Bhubaneswar State Museum, which is one of the major tourist attractions of Orissa.
69/94
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಒಡಿಶಾ ರಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯ - ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮಾದರಿಗಳು
The Bhubaneswar State Museum prides itself on owning the exhibits of these taxidermied birds such as the Chattering Lory and Red Lory.
70/94
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಒಡಿಶಾ ರಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯ - ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮಾದರಿಗಳು
A display of a wide variety of taxidermied animals including a tiger, a monkey, a zebra and cheetahs at the Bhubaneswar State Museum.
71/94
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ - ಸುಂದರ ಆವರಣ
The Mukteshwar-Siddeshwar Temple Complex in all its glory.
72/94
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ - ಐದು ಹೆಡೆಯ ಸರ್ಪದ ಪ್ರಭಾವಳಿಯುಳ್ಳ ವಿಗ್ರಹ
This picture is a depiction of the sclupture of Lord Bishnu at the Mukteshwar-Siddeshwar Temple. One can observe the sculpture of a five-headed snake over the idol.
73/94
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ - ಆವರಣ
A view of the grand Arched Gateway to the Mukteshwar-Siddeshwar Temple.
74/94
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ
A view of the remains of a dancing girl's sculpture at the Mukteshwar-Siddeshwar Temple.
75/94
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಧೌಲಿ ಗಿರಿ - ಸಿಂಹ ಗೋಪುರ
A view of the Lion Pillar which is found on the way to Dhauli Giri. This grand structure dates back to King Ashok's period and has beautiful carvings over it.
76/94
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಧೌಲಿ ಗಿರಿ - ಧೌಲಿ ಗಿರಿ
A breath-taking view of the Soumya Simanta, a stone lion at Dhauli Giri, captured at dawn.
77/94
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಧೌಲಿ ಗಿರಿ - ಬುದ್ಧನ ವಿಗ್ರಹ
This picture depicts a stone sculpture of Buddha in a standing position, found in Shanti Stupa at Dhauli Giri. The statue is also decorated with a circular structure behind Buddha.
78/94
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಧೌಲಿ ಗಿರಿ - ಶಯನಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಬುದ್ಧನ ವಿಗ್ರಹ
A elaborately sclupted structure of a sleeping stone Buddha in Shanti Stupa at Dhauli Giri.
79/94
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಧೌಲಿ ಗಿರಿ - ಶಾಂತಿ ಸ್ತೂಪ
A view of the Shanti Stupa at Dhauli Giri. Situated on the banks of River Daya, Dhauli Giri is one of the main attractions of Bhubneswar
80/94
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ದಿಗಂಬರ ಜೈನ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಭಾಗ
An aesthetic sculpture of a Jain figure, with an uncut penis found at the Udayagiri and Khandagiri Caves.
81/94
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಉದಯಗಿರಿ ಮತ್ತು ಖಂಡಗಿರಿ ಗುಹೆಗಳು - ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತಿರುವ ಆನೆ
A solid stone sculpture of an elephant seen at the Udayagiri and Khandagiri Caves. The sclupture also has decorative floral touches at the trunk of the elephant.
82/94
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಉದಯಗಿರಿ ಮತ್ತು ಖಂಡಗಿರಿ ಗುಹೆಗಳು
Another carving decorating the walls of the Udayagiri and Khandagiri Caves. This carving is placed at the inner edges of one of the caves.
83/94
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಭುವನೇಶ್ವರ
84/94
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಉದಯಗಿರಿ ಮತ್ತು ಖಂಡಗಿರಿ ಗುಹೆಗಳು - ಕಲಾತ್ಮಕತೆ
One of the carvings found in the caves of Udayagiri and Khandagiri, which comprises mostly of elephants and dancing girls.
85/94
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಉದಯಗಿರಿ ಮತ್ತು ಖಂಡಗಿರಿ ಗುಹೆಗಳು
Stone figures of women carved artfully on the walls of one of the caves situated in Udayagiri and Khandagiri.
86/94
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಉದಯಗಿರಿ ಮತ್ತು ಖಂಡಗಿರಿ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸುಂದರ ಕೆತ್ತನೆ
Stone figures of women carved artfully on the walls of one of the caves situated in Udayagiri and Khandagiri.
87/94
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಲಿಂಗರಾಜ ದೇವಾಲಯ - ಮುಖ್ಯ ಗೋಪುರ
An artful display of the carvings on the outer walls of the Lingaraj Temple. These scluptures on the Vaital Deul showcase Hindu Gods.
88/94
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಲಿಂಗರಾಜ ದೇವಾಲಯ
A distant view of the prominent Lingaraj Temple of Bhubaneswar, amidst lush greenery.
89/94
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಲಿಂಗರಾಜ ದೇವಾಲಯ - ಭವ್ಯ ನೋಟ
A complete view of the structure of the Lingaraj Temple which reflects rich heritage and artful craftsmanship.
90/94
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಲಿಂಗರಾಜ ದೇವಾಲಯ - ಪುರಾತನ ದೇವಾಲಯ
A view of the beautifully sculpted structures at the Lingaraj Temple of Bhubaneswar. One can see the sculptures of lions and dancers carved along the temple walls.
91/94
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಲಿಂಗರಾಜ ದೇವಾಲಯ - ಶಿವ ದೇವಾಲಯ
The expertly carved stone structures of the Lingaraj Temple at Bhubaneswar. This is a view of the Hindu Shiva Temple area at Lingaraj.
92/94
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಲಿಂಗರಾಜ ದೇವಾಲಯ - ಒಂದು ನೋಟ
Another eye-pleasing view of the Lingaraj Temple. One can notice the neatly kept lawns and the ancient stone structures of the temple.
93/94
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ಭುವನೇಶ್ವರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಲಿಂಗರಾಜ ದೇವಾಲಯ
The ongoing construction of the Chariot of Lord Lingaraj, at the Lingaraj Temple. The Chariot is used to carry the diety on special occasions.
94/94
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
Please Wait while comments are loading...