India
Search
 • Follow NativePlanet
Share
ಮುಖಪುಟ » ರೈಲು(ಗಳು) » ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನಡುವೆ ರೈಲುಗಳು

Trains from Abada (ABB)

# ಸಂಖ್ಯೆ ರೈಲು ಹೆಸರು ನಿರ್ಗಮನ ಆಗಮನ ಚಲಿಸುವ ದಿನಗಳು
1 38455 HWH PKU LOCAL 12:10 am 1:23 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
2 58002 PURI SRC PASS 1:12 am 1:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
3 38703 HWH KGP LOCAL 3:49 am 5:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
4 38302 MCA HWH LOCAL 3:53 am 4:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
5 38402 PKU HWH LOCAL 4:10 am 4:52 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
6 38404 PKU HWH LOCAL 4:27 am 5:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
7 38304 MCA HWH LOCAL 4:38 am 5:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
8 38702 KGP HWH LOCAL 4:50 am 5:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
9 38803 HWH MDN LOCAL 4:59 am 7:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
10 38406 PKU HWH LOCAL 5:10 am 5:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
11 38306 MCA HWH LOCAL 5:30 am 6:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
12 38408 PKU HWH LOCAL 5:39 am 6:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
13 38704 KGP HWH LOCAL 5:52 am 6:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
14 38401 HWH PKU LOCAL 5:54 am 7:05 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
15 38101 SRC ULB LOCAL 6:00 am 6:25 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
16 38805 HWH MDN LOCAL 6:09 am 8:48 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
17 38410 PKU HWH LOCAL 6:15 am 6:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
18 38403 HWH PKU LOCAL 6:19 am 7:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
19 38301 SRC MCA LOCAL 6:26 am 7:23 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
20 38802 MDN HWH LOCAL 6:27 am 7:12 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
21 38051 HWH HLZ LOCAL 6:45 am 9:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
22 38412 PKU HWH LOCAL 6:48 am 7:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
23 38310 MCA HWH LOCAL 7:03 am 7:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
24 38807 HWH MDN LOCAL 7:06 am 9:48 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
25 38102 ULB SRC LOCAL 7:10 am 7:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
26 38405 HWH PKU LOCAL 7:19 am 8:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
27 38706 KGP HWH LOCAL 7:19 am 8:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
28 38414 PKU HWH LOCAL 7:34 am 8:25 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
29 38707 HWH KGP LOCAL 7:49 am 10:05 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
30 38312 MCA SHM LOCAL 7:56 am 8:33 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
31 38407 SRC PKU LOCAL 8:00 am 9:12 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
32 38202 BZN SRC LOCAL 8:09 am 8:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
33 38303 HWH MCA LOCAL 8:10 am 9:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
34 38409 HWH PKU LOCAL 8:21 am 9:38 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
35 38416 PKU HWH LOCAL 8:28 am 9:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
36 38104 ULB HWH LOCAL 8:34 am 9:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
37 38809 HWH MDN LOCAL 8:41 am 11:22 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
38 38204 BZN HWH LOCAL 8:49 am 9:30 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
39 38708 KGP HWL LADIES SPL 9:02 am 9:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
40 38105 HWH ULB LOCAL 9:09 am 9:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
41 38710 KGP HWH LOCAL 9:13 am 10:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
42 38418 PKU HWH LOCAL 9:27 am 10:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
43 38413 HWH PKU LOCAL 9:44 am 10:58 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
44 38420 PKU HWH LOCAL 9:50 am 10:32 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
45 38415 HWH PKU LOCAL 9:54 am 11:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
46 38601 HWH KIG LOCAL 10:02 am 10:57 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
47 38810 MDN HWH LOCAL 10:08 am 10:58 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
48 38106 ULB HWH LOCAL 10:16 am 11:02 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
49 38813 HWH MDN LOCAL 10:19 am 12:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
50 38422 PKU SRC LOCAL 10:25 am 10:48 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
51 38417 SRC PKU LOCAL 10:26 am 11:40 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
52 38314 MCA HWH LOCAL 10:33 am 11:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
53 38419 HWH PKU LOCAL 10:44 am 11:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
54 38424 PKU HWH LOCAL 10:58 am 11:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
55 38305 SHM MCA LOCAL 10:58 am 11:54 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
56 38709 SRC KGP LOCAL 11:11 am 1:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
57 38426 PKU HWH LOCAL 11:16 am 11:58 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
58 38711 HWH KGP LOCAL 11:24 am 1:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
59 38421 HWH PKU LOCAL 11:48 am 1:08 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
60 38602 KIG HWH LOCAL 11:56 am 12:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
61 38713 HWH KGP LOCAL 12:29 pm 2:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
62 38428 PKU HWH LOCAL 12:35 pm 1:17 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
63 38714 KGP HWH LOCAL 12:50 pm 1:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
64 38307 HWH MCA LOCAL 1:06 pm 2:05 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
65 38430 PKU HWH LOCAL 1:13 pm 1:58 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
66 38715 HWH KGP LOCAL 1:29 pm 3:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
67 38814 MDN HWH LOCAL 1:29 pm 2:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
68 38423 HWH PKU LOCAL 1:39 pm 2:52 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
69 38432 PKU SRC LOCAL 1:45 pm 2:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
70 38819 HWH MDN LOCAL 2:09 pm 5:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
71 38816 MDN HWH LOCAL 2:11 pm 2:58 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
72 38425 HWH PKU LOCAL 2:29 pm 3:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
73 38316 MCA HWH LOCAL 2:33 pm 3:18 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
74 38717 HWH KGP LOCAL 2:45 pm 5:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
75 38318 MCA SRC LOCAL 2:55 pm 3:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
76 38434 PKU HWH LOCAL 3:04 pm 3:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
77 38320 MCA HWH LOCAL 3:12 pm 4:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
78 38818 MDN HWH LOCAL 3:26 pm 4:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
79 38502 BCK HWH LOCAL 3:37 pm 4:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
80 38429 HWH PKU LOCAL 3:46 pm 4:57 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
81 38716 KGP SRC LOCAL 3:56 pm 4:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
82 38431 HWH PKU LOCAL 4:14 pm 5:25 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
83 38718 KGP HWH LOCAL 4:20 pm 5:05 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
84 38436 PKU HWH LOCAL 4:37 pm 5:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
85 38820 MDN HWH LOCAL 4:50 pm 5:37 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
86 38107 SRC ULB LOCAL 4:55 pm 5:22 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
87 38438 PKU HWH LOCAL 5:00 pm 5:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
88 38435 HWH PKU LOCAL 5:04 pm 6:18 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
89 38720 KGP HWH LOCAL 5:06 pm 5:53 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
90 38109 HWH ULB LOCAL 5:19 pm 5:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
91 38437 HWH PKU LOCAL 5:29 pm 6:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
92 38201 SRC BZN LOCAL 5:37 pm 6:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
93 38440 PKU HWH LOCAL 5:40 pm 6:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
94 68007 HWH BELDA MEMU 5:43 pm 8:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
95 38309 HWH MCA LOCAL 6:09 pm 7:07 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
96 38108 ULB HWH LOCAL 6:19 pm 7:05 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
97 38442 PKU HWH LOCAL 6:23 pm 7:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
98 38439 HWH PKU LOCAL 6:24 pm 7:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
99 38444 PKU HWH LOCAL 6:54 pm 7:37 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
100 38441 HWH PKU LOCAL 6:56 pm 8:07 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
101 38110 ULB SRC LOCAL 6:59 pm 7:23 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
102 38722 KGP HWH LOCAL 7:05 pm 7:52 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
103 38446 PKU HWH LOCAL 7:11 pm 8:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
104 38719 HWH KGP LADIES SPL 7:19 pm 9:18 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
105 38448 PKU HWH LOCAL 7:21 pm 8:12 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
106 38311 HWH MCA LOCAL 7:23 pm 8:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
107 38724 KGP HWH LOCAL 7:39 pm 8:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
108 38450 PKU HWH LOCAL 7:44 pm 8:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
109 38313 SHM MCA LOCAL 7:45 pm 8:42 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
110 38445 HWH PKU LOCAL 7:59 pm 9:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
111 38826 MDN HWH LOCAL 8:21 pm 9:17 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
112 38447 HWH PKU LOCAL 8:24 pm 9:35 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
113 38831 HWH MDN LOCAL 8:35 pm 11:12 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
114 38449 HWH PKU LOCAL 8:44 pm 9:58 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
115 38452 PKU HWH LOCAL 8:53 pm 9:40 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
116 38315 HWH MCA LOCAL 8:59 pm 9:58 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
117 38454 PKU HWH LOCAL 9:20 pm 10:05 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
118 38721 HWH KGP LOCAL 9:24 pm 11:22 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
119 38828 MDN HWH LOCAL 9:34 pm 10:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
120 38451 HWH PKU LOCAL 9:47 pm 11:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
121 38723 HWH KGP LOCAL 10:10 pm 12:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
122 38453 HWH PKU LOCAL 10:34 pm 11:45 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
123 38456 PKU HWH LOCAL 10:39 pm 11:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
124 38317 HWH MCA LOCAL 10:59 pm 11:53 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
125 38830 MDN HWH LOCAL 11:19 pm 11:57 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
126 38319 HWH MCA LOCAL 11:28 pm 12:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
ನೀವು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಸಮಯದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ವಿವಿರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸೈಟ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ, ರೈಲ್ವೆ ವಿಚಾರಣೆಯ ವಿವರಗಳು, ರೈಲುಗಳ ಸಮಯ, ರೈಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ರೈಲುಗಳ ಹೆಸರುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವಿವರ ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಕಾಟದ ಆಯ್ಕೆಯ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ರೈಲು, ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳು, ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಕೇತಗಳ ನಡುವೆ ರೈಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
Connect to Wifi

5 Quick Ways to Connect To Free Wifi

 • Step 1

  Step 1

 • Step 2

  In the next step, you have to open the browser and into the window, enter the URL of railways www.railwire.co.in.

 • Step 3

  This will lead you to the login screen. Here your phone number needs to be entered. Next, you have to click on – receive SMS.

 • Step 4

  You will receive an SMS which will be an OTP code in 4 digits. Go to the WiFi login. Fill up the OTP code here. Now, click on – done.

 • Step 55

  A checkmark will indicate that you have been connected to free WiFi.

Get connected to free WiFi through these 5 steps. You can do whatever you want: play the game that you always wanted to play, read any book or watch any video by easily downloading them. Hurray!