ಅರಣ್ಯ

The Baby Born Between 12 Brutal Lions The Most Terrible

12 ಕ್ರೂರವಾದ ಸಿಂಹಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಜನಿಸಿದ ಮಗು...ಅತ್ಯಂತ ಭಯಂಕರವಾದ ತಲಾಲಾ ಗಿರ್ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ

ಅರಣ್ಯ ಎಂದರೆನೇ ಅದೆನೊ ಕುತೂಹಲ, ಆನಂದ. ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮ. ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಕುಲವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ತೋರಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆಗುವ ಸಂತೋಷ, ಭಯ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಅಲ್ಲ. ಆಗ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಒಂದು ಸಂತಸ. ಅದೇ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಡಿನ 12 ಕ್ರೂರವಾದ ಸಿಂಹಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮಗು ಜನನವಾದರೆ ಹೇ...
Few Thrilling Forests Karnataka

ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೋಡಿ ಮಾಡುವ ಕಾಡುಗಳು!

ಕಾಡುಗಳು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುವ, ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ತಾಣಗಳು. ಹಿತಕರವಾದ ವಾತಾವರಣ, ಕಲ್ಮಶರಹಿತ ಪರಿಸರ, ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಜೀವರಾಶಿಗಳು, ಅಪರೂಪದ ವನಸ್ಪತಿಗಳು, ಜುಳು ಜುಳು ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ ತೊರೆ...