ತಲುಪುವ ಬಗೆ

ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ದೇಶದ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 6 ಮತ್ತು 2 ರ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ. ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಇತರ ನಗರಗಳಾದ ದಾರ್ಜೀಲಿಂಗ್, ಸಿಲಿಗುರಿ, ಜೆಮ್ಷೆಡ್ ಪುರಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಬಹುದು.