ಮುಖಪುಟ » ರೈಲು(ಗಳು) » ರೈಲು ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಸಂಖ್ಯೆ

Trains from Ajitwal (AJL)

# ಸಂಖ್ಯೆ ರೈಲು ಹೆಸರು ನಿರ್ಗಮನ ಆಗಮನ ಚಲಿಸುವ ದಿನಗಳು
1 74961 LDH FZR DMU 6:11 am 8:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
2 54646 FZR LDH PASS 6:54 am 8:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
3 14629 SATLUJ EXPRESS 8:09 am 9:45 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
4 74962 FZR LDH DMU 10:23 am 12:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
5 54051 LDH FZR PASS 11:18 am 1:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
6 54572 FZR LDH PASS 12:42 pm 2:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
7 74963 LDH FZR DMU 2:34 pm 4:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
8 54052 FZR LDH PASS 3:32 pm 4:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
9 54571 LDH FZR PASS 6:33 pm 8:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
10 14630 SATLUJ EXPRESS 6:50 pm 8:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
11 74964 FZR LDH DMU 8:02 pm 9:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
12 54645 LDH FZR PASS 9:27 pm 11:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
ನೀವು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಸಮಯದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ವಿವಿರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸೈಟ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ, ರೈಲ್ವೆ ವಿಚಾರಣೆಯ ವಿವರಗಳು, ರೈಲುಗಳ ಸಮಯ, ರೈಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ರೈಲುಗಳ ಹೆಸರುಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವಿವರ ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಕಾಟದ ಆಯ್ಕೆಯ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ರೈಲು, ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳು, ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಕೇತಗಳ ನಡುವೆ ರೈಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
Connect to Wifi

5 Quick Ways to Connect To Free Wifi

 • Step 1

  Step 1

 • Step 2

  In the next step, you have to open the browser and into the window, enter the URL of railways www.railwire.co.in.

 • Step 3

  This will lead you to the login screen. Here your phone number needs to be entered. Next, you have to click on – receive SMS.

 • Step 4

  You will receive an SMS which will be an OTP code in 4 digits. Go to the WiFi login. Fill up the OTP code here. Now, click on – done.

 • Step 55

  A checkmark will indicate that you have been connected to free WiFi.

Get connected to free WiFi through these 5 steps. You can do whatever you want: play the game that you always wanted to play, read any book or watch any video by easily downloading them. Hurray!