ಮುಖಪುಟ » ಸ್ಥಳಗಳು » ಚೋಪ್ಟಾ » ನಕಾಶ

ಚೋಪ್ಟಾ ನಕಾಶ

ನಕಾಶೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

ನೋಡಲೆಬೇಕಾದ

  • ಕಲ್ಪೇಶ್ವರ ಮಂದಿರ
  • ತುಂಗ್ನಾಥ್ ಮಂದಿರ

ನೋಡಬಹುದಾದ

  • ಮಧ್ಯಮಹೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ
  • ಕಂಚುಲಾ ಕೊರಕ್ ಕಸ್ತೂರಿ ಮೃಗಗಳ ಅಭಯಾರಣ್ಯ
You can drag the map with your mouse, and double-click to zoom.