ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

ಝೈರೊ ಚಿತ್ರಗಳು

ಜಿರೊ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕರ್ಡೊ ಕಾದಿನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳ
A view of the giant Shiva lingam in Ziro.People in the region have divine faith in the powers of Lord Shiva.
1/4
Photos Courtesy : lowersubansiri.nic.in
ಜಿರೊ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕರ್ಡೊ ಕಾದಿನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಜಾಗ
A close view of the idol of Shiva lingam which was found incidentally by a man while cutting trees.
2/4
Photos Courtesy : lowersubansiri.nic.in
ಜಿರೊ ಚಿತ್ರಗಳು, ಫಲವತ್ತಾದ ಸುಂದರ ಹಸಿರಿನ ಪ್ರದೇಶ
A view of the green rice fields of Ziro in Arunachal Pradesh. Rice is the staple diet and is cultivated by the tribal people here.
3/4
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ಜಿರೊ ಚಿತ್ರಗಳು, ಬುಡಕಟ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರು
The Apatani tribal people have a colourful and vibrant dressing style. Large nose plugging, as seen in the picture and tattooing is a common practice in the tribe.
4/4
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
Please Wait while comments are loading...