ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

ಯಲ್ಲಾಪುರ ಚಿತ್ರಗಳು

ಯಲ್ಲಾಪುರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮಾಗೋಡ್ ಜಲಪಾತ
Water falling from a height 650 feet take a marshy edge...
1/9
Photos Courtesy : www.itslife.in
ಯಲ್ಲಾಪುರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮಾಗೋಡ್ ಜಲಪಾತ
The evergreen forests at Yellapur make for a beautiful sight...
2/9
Photos Courtesy : www.itslife.in
ಯಲ್ಲಾಪುರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮಾಗೋಡ್ ಜಲಪಾತ
Bedthi river catching all eyes!
3/9
Photos Courtesy : www.itslife.in
ಯಲ್ಲಾಪುರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕವಡಿಕೆರಿ
The huge lake of Kavadikeri is surrounded with lush green all around....
4/9
Photos Courtesy : www.itslife.in
ಯಲ್ಲಾಪುರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕವಡಿಕೆರಿ
The serene Kavadikeri lake stretches beyond 62 acres of land...
5/9
Photos Courtesy : www.itslife.in
ಯಲ್ಲಾಪುರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕವಡಿಕೆರಿ - ದುರ್ಗಾ ದೇವಾಲಯ
A temple dedicated to Goddess Durga at Kavadikeri...
6/9
Photos Courtesy : www.itslife.in
ಯಲ್ಲಾಪುರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮಾಗೋಡ್ ಜಲಪಾತ
7/9
Photos Courtesy : www.itslife.in
ಯಲ್ಲಾಪುರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸಾತೋಡಿ ಜಲಪಾತ
8/9
ಯಲ್ಲಾಪುರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮಾಗೋಡ್ ಜಲಪಾತ
9/9
Please Wait while comments are loading...