ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

ಯಳಗಿರಿ ಚಿತ್ರಗಳು

ಯಳಗಿರಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಯಳಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟ
A clean road surrounded by the lush greenery of the Yelagiri hills...
1/6
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಯಳಗಿರಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಯಳಗಿರಿ
This is a lovely sight from the Yelagiri hills..what you see are the farms near Vellore in Tamil Nadu..
2/6
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಯಳಗಿರಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಚಾರಣದಲ್ಲಿ ನಿರತ...
Two enthusiasts go trekking at Swamimalai in Yelagiri...!
3/6
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಯಳಗಿರಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ನೇಚರ್ ಪಾರ್ಕ್ - ಸುಂದರ ಹೂವು
Some lovely flowers that has bloomed at the Nature Park in Yelagiri...
4/6
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಯಳಗಿರಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ನೇಚರ್ ಪಾರ್ಕ್ - ಸುಂದರ ಹೂವು
Look at those velvety flowers!! These are some wild flowers at the Yelagiri Natural Park..
5/6
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಯಳಗಿರಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಪುಂಗನೂರ್ ಲೇಕ್ ಪಾರ್ಕ್
The beautiful Punganur Lake Park at Yelagiri..
6/6
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
Please Wait while comments are loading...