ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

ವೈಶಾಲಿ ಚಿತ್ರಗಳು

ವೈಶಾಲಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಆನಂದ ಸ್ತೂಪ
This is the huge Ananda Stupa that's seen near to the tall Ashoka Pillar at Vaishali in Bihar...
1/7
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ವೈಶಾಲಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕೂಟಗರಸಾಲ ವಿಹಾರ
A shrine placed amidst Kutagarasala Vihara in Vaishali...
2/7
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ವೈಶಾಲಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ವರ್ಲ್ಡ್ ಪೀಸ್ ಪಗೋಡಾ
The World Peace Pagoda in Vaishali is a symbol of World Peace in Bihar...
3/7
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ವೈಶಾಲಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕೊರೊನೆಷನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್
This is the Coronation Tank that is a few hundred metres from the Relic Stupa in Vaishali...
4/7
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ವೈಶಾಲಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ರೆಲಿಕ್ ಸ್ತೂಪ
A close view of the Relic Stupa of Vaishali in Bihar...
5/7
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ವೈಶಾಲಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ರಾಮ್ಚುರಾ
The tall Ashoka pillar located in Vaishali in Bihar...
6/7
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ವೈಶಾಲಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ರಾಮ್ಚುರಾ
This is the capital of the Ashoka Pillar at Vaishali that was built by the Emperor Ashoka...
7/7
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
Please Wait while comments are loading...