ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

ತೂತುಕುಡಿ ಚಿತ್ರಗಳು

ತೂತುಕುಡಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮನಪಾಡ್ ಬೀಚ್ ಮತ್ತು ಚರ್ಚ್
This is Manappadu Church, an attraction at Thoothukudi in Tamil Nadu..
1/11
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ತೂತುಕುಡಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮನಪಾಡ್ ಬೀಚ್ ಮತ್ತು ಚರ್ಚ್
A group of boys having funa t the Manappad Beach at Thoothukudi in Tamil Nadu..
2/11
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ತೂತುಕುಡಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮನಪಾಡ್ ಬೀಚ್ ಮತ್ತು ಚರ್ಚ್
An aesthetic view of the Manappadu Beach at twilight...
3/11
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ತೂತುಕುಡಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ವಲ್ಲನಾಡು ಡೀರ್ ಪಾರ್ಕ್
A blackbuck who stares at the camera...A scene from the Vallanadu Deer Sanctuary in Tamil Nadu..
4/11
Photos Courtesy : www.thoothukudi.tn.nic.in
ತೂತುಕುಡಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಎಟ್ಟಾಯಾಪುರಂ
Ettayapuram is the birth place of the poet Subramanya Bharathiyar..
5/11
Photos Courtesy : www.thoothukudi.tn.nic.in
ತೂತುಕುಡಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕೊರಕೈ
This is picture captured at Korkai in Tamil Nadu..
6/11
Photos Courtesy : www.thoothukudi.tn.nic.in
ತೂತುಕುಡಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಪಂಚಲಂಕುರಿಚಿ
This is the Panchalankurichi memorial Fort in the village of Panchalankurichi at Thoothukudi in Tamil Nadu..
7/11
Photos Courtesy : www.thoothukudi.tn.nic.in
ತೂತುಕುಡಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಅವರ್ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಸ್ನೋವ್ಸ್ ಚರ್ಚ್
Yet another image of the Panimaya Matha at the Panimaya Matha Church at Thoothukudi in Tamil Nadu..
8/11
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ತೂತುಕುಡಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಅವರ್ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಸ್ನೋವ್ಸ್ ಚರ್ಚ್
This is the image of the Lady of Snow, known as the Pnimaya Matha...A scene from the Panimaya Matha Church at Tuticorin..
9/11
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ತೂತುಕುಡಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಅವರ್ ಲೇಡಿ ಆಫ್ ಸ್ನೋವ್ಸ್ ಚರ್ಚ್
A distant view of the Our Lady Of Snows Church at Thoothukudi in Tamil Nadu..
10/11
Photos Courtesy : www.thoothukudi.tn.nic.in
ತೂತುಕುಡಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ನವಾ ತಿರುಪತಿ ದೇವಾಲಯ - ಹೊಂಡ
The temple tank of the Nava Thirupathi temple at Thoothukudi in Tamil Nadu..
11/11
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
Please Wait while comments are loading...