ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

ತೇಣಿ ಚಿತ್ರಗಳು

ತೇನಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮೇಘಮಲೈ ಬೆಟ್ಟಗಳು
A stunning view of Meghamalai in Tamil Nadu...
1/13
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ತೇನಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮೇಘಮಲೈ ಬೆಟ್ಟಗಳು
The cloudy mountains of the Meghamalai in Tamil Nadu...
2/13
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ತೇನಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಷಣ್ಮುಗನಾಥಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು
The lovely Shanmuganadi Dam in Tamil Nadu...
3/13
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ತೇನಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಬೋಡಿ ಮೆಟ್ಟು
The lovely expanse of Bodi Mettu at Theni in Tamil Nadu...
4/13
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ತೇನಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಬೋಡಿ ಮೆಟ್ಟು
The lush green hilly area of Bodi Mettu in Tamil Nadu..
5/13
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ತೇನಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮೇಘಮಲೈ ಬೆಟ್ಟಗಳು
A beautiful view of the Meghamalai in Tamil Nadu..
6/13
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ತೇನಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕುಂಬಕ್ಕಾರೈ ಜಲಪಾತ
The statue of Lord Murugan at the Kumbakkarai Falls in Tamil Nadu..
7/13
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ತೇನಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸುರುಳಿ ಜಲಪಾತ
Tourists at the Suruli Falls at Theni in Tamil Nadu...
8/13
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ತೇನಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ತೇನಿ
Cute and colourful toys that include cars and airplanes displayed at a market of Theni in Tamil Nadu..
9/13
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ತೇನಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ತೇನಿ
Here is a scene of a busy evening at Theni. You can see two flute vendors who pass by among the crowd...
10/13
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ತೇನಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಗೋವ್ಮಾರಿಯಮ್ಮನ್ ದೇವಾಲಯ
A distant view of the Gowriamman Temple among the Theni village in Tamil Nadu...
11/13
Photos Courtesy : www.theni.tn.nic.in
ತೇನಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಗೋವ್ಮಾರಿಯಮ್ಮನ್ ದೇವಾಲಯ
The colourful idol at the Gowmariamman Temple at Theni in Tamil Nadu..
12/13
Photos Courtesy : www.theni.tn.nic.in
ತೇನಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕುಚನೂರ್
The fierce red idol at Kuchanur in Tamil Nadu..
13/13
Photos Courtesy : www.theni.tn.nic.in
Please Wait while comments are loading...