ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

ತವಾಂಗ್ ನಕಾಶ

All (ನಕಾಶೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.)

ನೋಡಲೆಬೇಕಾದ

 • ತವಾಂಗ್ ಆಶ್ರಮ
 • ರೆಗ್ಯಲಿಂಗ್ ಆಶ್ರಮ
 • ತಕ್ಸಂಗ್ ಆಶ್ರಮ ( ಟೈಗರ್ಸ್ ಡೆನ್ )
 • ಗೊರ್ಸಾಮ್ ಛೊರ್ತೆನ್
 • ಶೊಂಗ-ತ್ಸೆರ್ ಲೇಕ್
 • ಬೊನ್ಗ್ ಬೊನ್ಗ್(ನರನಂಗ್) ಜಲಪಾತ
 • ಸೇಲಾ ಪಾಸ್

ನೋಡಬಹುದಾದ

 • ಅರ್ಜೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಶ್ರಮ
 • ಪಂಗೊಂಗ್ ತ್ಸೊ ಸರೋವರ
 • BTK (ಬಪ್ ತೆಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ) ಜಲಪಾತ
 • ತವಾಂಗ್ ಯುದ್ಧದ ಸ್ಮಾರಕ
 • ಜಸ್ವಂತ್ ಘರ್
 • ಮಂಜುಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ
ನೀವು ನಕಾಶವನ್ನು ಮೌಸಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು