ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

ತಲುಪುವ ಬಗೆ ತವಾಂಗ್ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ

ತವಾಂಗ್ ನಿಂದ ಗೌಹಾತಿ ಮತ್ತು ತೇಜ್ಪುರ್ ನಗರಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಪರ್ಕಹೊಂದಿದೆ. ತೇಜ್ಪುರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ತವಾಣ್ಗ್ ನಿಂದ ಬಸ್ ಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ.

ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿ