ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

ಸೂರತ್ ಚಿತ್ರಗಳು

ಸೂರತ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಬಟ್ಟೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ
The bustling textile market of Surat
1/22
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಸೂರತ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ನವಸಾರಿ - ದರ್ಗಾ
A Dargah at Navsari, Surat
2/22
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಸೂರತ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ನವಸಾರಿ - ಅಗ್ನಿ ದೇವಾಲಯ
The Navsari Fire Temple, Surat
3/22
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಸೂರತ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸಮಾಧಿಗಳು
A view of the European tombs in the cemetery
4/22
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಸೂರತ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸಮಾಧಿಗಳು - ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಿಮೆಟರಿ
The English cemetery
5/22
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಸೂರತ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸಮಾಧಿಗಳು
The beautiful European tombs
6/22
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಸೂರತ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸಮಾಧಿಗಳು - ಡಚ್ ಸಿಮೆಟರಿ
The marvellous structures at the Dutch cemetery at Surat
7/22
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಸೂರತ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ನರ್ಗೋಲ್ - ಗ್ರಾಮ
Nargol Village, Surat
8/22
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಸೂರತ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ನರ್ಗೋಲ್ - ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
The beautiful beach during Sunset
9/22
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಸೂರತ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ನರ್ಗೋಲ್
This is how the Nargol beach looks during twilight. All peaceful and tranquil . . .
10/22
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಸೂರತ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ನರ್ಗೋಲ್ - ಹಾಯಾಗಿ ತೇಲುತ್ತಿರುವ ದೋಣಿಗಳು
Boats sail on the the Nargol Beach, Surat
11/22
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಸೂರತ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ನರ್ಗೋಲ್ - ಸುಂದರ ನೋಟ
Isn't it picturesque? A vibrant image of the Narol Beach in Surat
12/22
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಸೂರತ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ನರ್ಗೋಲ್
The tranquil beach of Nargol
13/22
Photos Courtesy : Wikipedia
ಸೂರತ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ದುಮಾಸ್
Kids seen enjoying in the Dumas beach waters
14/22
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಸೂರತ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ದುಮಾಸ್ - ವಿರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು
A group of people play at relax at the Dumas Beach, Surat
15/22
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಸೂರತ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ದುಮಾಸ್ - ಬೀಚ್ ವಾಟರ್
Blue Dumas . . .
16/22
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಸೂರತ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸುವಾಲಿ
Stressed? Go squat on the sands here for a few hours and all your stress will just be washed away!
17/22
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಸೂರತ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸುವಾಲಿ
The Tranquil beach of Suvali
18/22
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಸೂರತ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸುವಾಲಿ - ಕಡಲ ತೀರ
The vast spread Suvali Beach in Surat
19/22
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಸೂರತ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಪಾರ್ಸಿ ಅಗಿಯಾರಿ
The Parsi Agiari Building in Surat
20/22
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಸೂರತ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮುಘಲ್‍ಸರಾಯ್
The brightly lit edifice of Mughalsarai at Surat during night time
21/22
Photos Courtesy : commons.wikimedia
ಸೂರತ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸೂರತ್‍ನಲ್ಲಿರುವ ಗೌರವ್ ಮಾರ್ಗ
22/22
Photos Courtesy : commons.wikimedia
Please Wait while comments are loading...