ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿಪುತೂರ್ ಚಿತ್ರಗಳು

ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿಪುತುರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಶೆನ್ಬಾಗತೊಪ್ಪು ದಡ್ಡ ಅಳಿಲಿನ ಧಾಮ
A beautiful natural waterfall in Shenbagathoppu Giant Squirrel Sanctuary of Srivilliputhur.
1/3
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿಪುತುರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಅಂಡಾಳ ದೇವಾಲಯ
This is what happens when beauty and creativity gel with one another! - This parrot made of special green leaves and decorated with vibrant flowers is made and presented to Srivilliputhur Andal temple's presiding deity daily.
2/3
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿಪುತುರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಅಂಡಾಳ ದೇವಾಲಯ
The fascinating gopuram of Srivilliputhur Andal Temple.
3/3
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
Please Wait while comments are loading...