ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

Vivanta by Taj Dal View, ಶ್ರೀನಗರ

Vivanta by Taj Dal View, ಶ್ರೀನಗರ

Vivanta by Taj - Dal View Kralsangri, Brein, Srinagar 191121, Jammu & Kashmir, India

Vivanta by Taj Dal View ಹೋಟೆಲ್ ವಿವರಗಳು

Vivanta by Taj Dal View

Vivanta by Taj - Dal View, Srinagar, now open to delight you with a nice new buzz that makes it high spot of style in the valley. Accented in copper, local timber carvings and warm earthy colours, the resort evokes the spirit and ethos of the valley, while its unique design echoes the Vivanta philosophy of hospitality with a difference.

Guests can get a bird's eye view of the spring-summer magical bloom of the Tulip Gardens, the snow-capped peaks of the Zabarwan range in winter, Gulmarg range in spring and the golden glow of the Chinars in autumn.  

Vivanta by Taj Dal View ಹೋಟೆಲ್ ಚಿತ್ರಗಳು

Prev
Next
View from the Hotel

Vivanta by Taj Dal View

Prev
Next
Beautiful Landscape

Vivanta by Taj Dal View

Prev
Next
Camp Fire

Vivanta by Taj Dal View

Prev
Next
Dal Lake

Vivanta by Taj Dal View

Prev
Next
Deluxe Delight Room

Vivanta by Taj Dal View

Prev
Next
Feast

Vivanta by Taj Dal View

Prev
Next
Hotel Lobby

Vivanta by Taj Dal View

Prev
Next
Jade Dragon Restaurant

Vivanta by Taj Dal View

Prev
Next
Latitude Restaurant

Vivanta by Taj Dal View

Prev
Next
Meeting and Conference Place

Vivanta by Taj Dal View

Prev
Next
Meeting Venues

Vivanta by Taj Dal View

Prev
Next
Superior Charm Room

Vivanta by Taj Dal View

Prev
Next
View from the Balcony

Vivanta by Taj Dal View

ಹೋಟೆಲ್ ದರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ