ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

Hotel New Gulfam, ಶ್ರೀನಗರ

Hotel New Gulfam, ಶ್ರೀನಗರ

Hotel New Gulfam Court Road Lal Chowk Srinagar 190001

Hotel New Gulfam ಹೋಟೆಲ್ ವಿವರಗಳು

Hotel New Gulfam

Located at a serene and secluded location in the heart of Srinagar is Hotel New Gulfam. Offering to provide a luxurious vacation experience to the guests, Hotel New Gulfam is just 3 mins from the local bus stop and 15 km away from the Srinagar, making it convenient for the guests to reach.

Hotel New Gulfam is an ideal place for people looking for serenity and a break from their hectic schedules. This hotel aims at making the guests feel comfortable and also see to it that all their needs are met while they stay there. The interiors of this hotel are elegantly designed and are cozy enough to keep the guests warm during winters.

Along with quality facilities, services and accommodation, New Gulfam also provides great views of the nature around.

Hotel New Gulfam ಹೋಟೆಲ್ ಚಿತ್ರಗಳು

Prev
Next
Balcony

Hotel New Gulfam

Prev
Next
Bedroom view

Hotel New Gulfam

Prev
Next
Corridor

Hotel New Gulfam

Prev
Next
Hotel View

Hotel New Gulfam

Prev
Next
Panoramic View

Hotel New Gulfam

Prev
Next
Reception

Hotel New Gulfam

Prev
Next
Restaurant

Hotel New Gulfam

Prev
Next
Room

Hotel New Gulfam

Prev
Next
Room Facilities

Hotel New Gulfam

Prev
Next
Room Sitting area

Hotel New Gulfam

ಹೋಟೆಲ್ ದರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ