ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

ಸೋಮನಾಥ್ ಚಿತ್ರಗಳು

ಸೋಮನಾಥ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸೋಮನಾಥ್-ಶಶಿಭೂಷಣ
An idol at the Somnath Shashibhushan shrine near Somnath
1/22
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಸೋಮನಾಥ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸೋಮನಾಥ್-ಶಶಿಭೂಷಣ
The Somnath Shashibhushan temple structure near Somnath , Gujarat
2/22
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಸೋಮನಾಥ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ದೈತ್ಯಸೂದನ ದೇಗುಲ
The entrance way of the Daityusudan temple in Somnath
3/22
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಸೋಮನಾಥ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ದೈತ್ಯಸೂದನ ದೇಗುಲ
The beautiful Daityusudan shrine
4/22
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಸೋಮನಾಥ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಅಹ್ಮೇದ್ಪುರ್ ಮಾಂಡ್ವಿ ಬೀಚ್ - ದೋಣಿ ವಿಹಾರ
Enthusiasts enjoy a boat ride in the Ahmadpur Mandvi beach
5/22
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಸೋಮನಾಥ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಅಹ್ಮೇದ್ಪುರ್ ಮಾಂಡ್ವಿ ಬೀಚ್ - ಒಂದು ನೋಟ
A view of the Ahmadpur Mandvi Beach in Somnath
6/22
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಸೋಮನಾಥ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಅಹ್ಮೇದ್ಪುರ್ ಮಾಂಡ್ವಿ ಬೀಚ್ - ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ
The Ahmadpur Mandvi beach. The visitors can enjoy a horse ride here
7/22
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಸೋಮನಾಥ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಅಹ್ಮೇದ್ಪುರ್ ಮಾಂಡ್ವಿ ಬೀಚ್
A fantastic picture of the Ahmadpur Mandvi beach in Somnath
8/22
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಸೋಮನಾಥ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮಾಯ್ ಪುರಿ ಮಸೀದಿ
The Mai Puri Masjid in Somnath
9/22
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಸೋಮನಾಥ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ವೇರಾವಲ್ - ಒಂದು ನೋಟ
A view from Veraval, Somnath
10/22
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಸೋಮನಾಥ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ವೇರಾವಲ್ - ಹಡುಗು ನಿರ್ಮಾಣ
The ship building yard at Veraval.
11/22
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಸೋಮನಾಥ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ವೇರಾವಲ್ - ಫಿಶಿಂಗ್ ಬೋಟ್ಸ್
The fishing boats at Veraval, Somnath
12/22
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಸೋಮನಾಥ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ವೇರಾವಲ್
13/22
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಸೋಮನಾಥ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸನಾ ಗುಹೆಗಳು
The sana caves in Somnath, Gujarat
14/22
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಸೋಮನಾಥ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸೋಮನಾಥ್ ಬೀಚ್ - ಸುಂದರ ಪರಿಸರ
The tranquil blue Somnath beach
15/22
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಸೋಮನಾಥ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸೋಮನಾಥ್ ಬೀಚ್ - ಒಂಟೆ ಸವಾರಿ
Visitors enjoy a camel ride on the shores of the beautiful Somnath beach at Somnath, Gujarat
16/22
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಸೋಮನಾಥ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸೋಮನಾಥ್ ಬೀಚ್
The beach at Somnath
17/22
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಸೋಮನಾಥ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸೋಮನಾಥ್ ಬೀಚ್
visitors watch and relax at the shores of the Somnath beach
18/22
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಸೋಮನಾಥ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸೋಮನಾಥ್ ಮಹಾದೇವ್ ದೇವಾಲಯ - ಸುಂದರ ನೋಟ
A beautiful view of the shrine from a distance.
19/22
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಸೋಮನಾಥ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸೋಮನಾಥ್ ಮಹಾದೇವ್ ದೇವಾಲಯ - ಸುಂದರ ರಚನೆ
The temple structure in Somnath is very decoratively carved.
20/22
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಸೋಮನಾಥ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸೋಮನಾಥ್ ಮಹಾದೇವ್ ದೇವಾಲಯ - ಒಂದು ನೋಟ
A view of the Somnath Mahadev Temple at Somnath, Gujarat
21/22
Photos Courtesy : Wikipedia
ಸೋಮನಾಥ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸೋಮನಾಥ್ ಮಹಾದೇವ್ ದೇವಾಲಯ
The temple structure looks amazing amidst calm surroundings and blue waters.
22/22
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
Please Wait while comments are loading...