ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

ಸಿಲಿಗುರಿ ಚಿತ್ರಗಳು

ಸಿಲಿಗುರಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕೊರೊನೇಷನ್ ಸೇತುವೆ,
This is the Coronation bridge, a prominent attraction in Siliguri...
1/5
Photos Courtesy : siliguri.co.in
ಸಿಲಿಗುರಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕೊರೊನೇಷನ್ ಸೇತುವೆ,
The bright pink shade of the bridge that stands bright against the greenery at Siliguri...
2/5
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಸಿಲಿಗುರಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕೊರೊನೇಷನ್ ಸೇತುವೆ,
Beautiful shades of nature at the Coronation bridge in Siliguri...
3/5
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಸಿಲಿಗುರಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸಲುಗರ ಬೌದ್ಧ ಮಠ - ತಾಶಿ ಗೊಮಾಂಗ್ ಸ್ತೂಪ,
The colourfully painted Tashi Gomang stupa in Siliguri...
4/5
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ಸಿಲಿಗುರಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸೈನ್ಸ್ ಸಿಟಿ - ಮಾರ್ಗ ,
The path leading to the Science City in Siliguri..you can see lush gardens on either sides of the way...
5/5
Photos Courtesy : photos.wikimapia.org
Please Wait while comments are loading...