ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

ಶಿಮ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು

ಶಿಮ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಶಿಮ್ಲಾ
A wonderful landscape of Shimla...
1/17
Photos Courtesy : wikipedia.org
ಶಿಮ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ನಗರದ ಒಂದು ಗಮ್ಯ ನೋಟ
The sparkling night view of Shimla..
2/17
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಶಿಮ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಜನಪದ
A folk procession at Shimla in Himachal Pradesh...
3/17
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಶಿಮ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ವೈಸರ್ಗಲ್ ಲಾಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್
A lower angled view of the Viceregal Lodge and the Botanical Gardens in Shimla..
4/17
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಶಿಮ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ವೈಸರ್ಗಲ್ ಲಾಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್
An alluring view of the Viceregal Lodge and the nearby Botanical gardens in Shimla..
5/17
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಶಿಮ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಟಾಯ್ ಟ್ರೇನ್
A scene from the Toy Train Ride which is a popular attraction in Shimla...
6/17
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
ಶಿಮ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ತಾರಾ ದೇವಿ ದೇವಾಲಯ
This is the Tara Devi temple of Shimla in Himachal Pradesh...
7/17
Photos Courtesy : hpshimla.gov.in
ಶಿಮ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ತಾರಾ ದೇವಿ ದೇವಾಲಯ
A view of the Tara Devi Temple in Shimla...
8/17
Photos Courtesy : hpshimla.gov.in
ಶಿಮ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸಂಕಟ್ ಮೋಚನ್ ದೇವಾಲಯ
This is the idol of Hanumanji, the principle deity of the Sankat Mochan temple in Shimla..
9/17
Photos Courtesy : hpshimla.gov.in
ಶಿಮ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸಂಕಟ್ ಮೋಚನ್ ದೇವಾಲಯ
This is the Sankat Mochan Temple in Shimla..
10/17
Photos Courtesy : hpshimla.gov.in
ಶಿಮ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ರಿಡ್ಜ್
A clear view of the Shimla Ridge in Himachal Pradesh..
11/17
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
ಶಿಮ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ರಿಡ್ಜ್
An elevated view of the Ridge at Shimla in Himachal Pradesh..
12/17
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
ಶಿಮ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕಾಲಿ ಬಾರಿ ದೇವಾಲಯ
A clear view of the Kali Bari temple in Shimla during a misty morning...
13/17
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಶಿಮ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಜಾಖು ದೇವಾಲಯ
14/17
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಶಿಮ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಗೊರ್ಟೊನ್ ಕ್ಯಾಸಲ್
A distant view of the Gorton Castle in Shimla...
15/17
Photos Courtesy : hpshimla.gov.in
ಶಿಮ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ್
An extreme low angled view of the Christ Church at Shimla in Himachal Pradesh..
16/17
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಶಿಮ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಚರ್ಚ್
The tall structure of the Christ Church in Shimla of Himachal Pradesh..
17/17
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
Please Wait while comments are loading...