ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

ಸರ್ದಾರ್ ಸರೋವರ್ ಚಿತ್ರಗಳು

ಸರ್ದಾರ್ ಸರೋವರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕಬೀರವಾಡ್ - ಪವಿತ್ರ ಆಲದ ಮರ
A view of the famous and sacred banyan tree at Kabirwad. It is a huge tree which is said to be ages old and is spread across an area as vast as 3 km.
1/16
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಸರ್ದಾರ್ ಸರೋವರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಚಂದೋಡ್ - ಕಾಶಿವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಾಲಯ
The attractive Kashivishwanath Temple at Chandod
2/16
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಸರ್ದಾರ್ ಸರೋವರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಚಂದೋಡ್ - ಗೋಡೆ ಚಿತ್ರಣ
An interesting wall painting on the walls of the Kashivishwanath Mahadev Temple at Chandod
3/16
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಸರ್ದಾರ್ ಸರೋವರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಚಂದೋಡ್ - ಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶ
A view of the Chandod Narmada Ghat
4/16
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಸರ್ದಾರ್ ಸರೋವರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ರಾಜಪಿಪ್ಲಾ - ಅರಮನೆ
The majestic Rajpipla Palace close to Sardar Sarovar
5/16
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಸರ್ದಾರ್ ಸರೋವರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕಂಜೇತ ಪರಿಸರ ಶಿಬಿರ - ಒಂದು ನೋಟ
A view of the Kanjeta Eco Campsite
6/16
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಸರ್ದಾರ್ ಸರೋವರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕಂಜೇತ ಪರಿಸರ ಶಿಬಿರ
The Kanjeta Eco Campsite close to Sarda Sarovar Dam
7/16
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಸರ್ದಾರ್ ಸರೋವರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಜರ್ವಾನಿ ಪರಿಸರ ಶಿಬಿರ
An attractive image of yet another camp site around the dam
8/16
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಸರ್ದಾರ್ ಸರೋವರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಜರ್ವಾನಿ ಪರಿಸರ ಶಿಬಿರ
The Zarwani Eco Campsite around the Sardar Sarovar Dam
9/16
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಸರ್ದಾರ್ ಸರೋವರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸಮೋತ್-ಮಲ್ಸಮೋತ್ ಪರಿಸರ ಶಿಬಿರ
A place to rest at . . A view from the interiors of Sagai Malsamot Eco Campsite in the Sardar Sarovar Dam surroundings
10/16
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಸರ್ದಾರ್ ಸರೋವರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸಮೋತ್-ಮಲ್ಸಮೋತ್ ಪರಿಸರ ಶಿಬಿರ
Does that remind you of a painting you created during sometime during your childhood? A cute little hut amidst picturesque settings within the Samot Malsamot Eco Campsite
11/16
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಸರ್ದಾರ್ ಸರೋವರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸಮೋತ್-ಮಲ್ಸಮೋತ್ ಪರಿಸರ ಶಿಬಿರ
A beautiful view from inside the Samot Malsamot Eco Campsite
12/16
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಸರ್ದಾರ್ ಸರೋವರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ವಿಶಾಲ್ ಖಾದಿ ಪರಿಸರ ಶಿಬಿರ
A view of the Vishalkhadi Eco Campsite near the Sardar Sarovar Dam
13/16
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಸರ್ದಾರ್ ಸರೋವರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ರತನ್ ಮಹಲ್ ಸ್ಲಾಥ್ ಕರಡಿ ಧಾಮ
Art by god... An image of a beautiful walk way inside the Ratanmahal Sloath bear sanctuary close by the Sardar Sarovar Dam
14/16
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಸರ್ದಾರ್ ಸರೋವರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ರತನ್ ಮಹಲ್ ಸ್ಲಾಥ್ ಕರಡಿ ಧಾಮದೊಳಗೆ
Green is serene . . . Yet another lovely image from the interiors of the sanctuary in Gujarat
15/16
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಸರ್ದಾರ್ ಸರೋವರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ರತನ್ ಮಹಲ್ ಸ್ಲಾಥ್ ಕರಡಿ ಧಾಮ
A stream of water calmly flows by a path within the Ratanmahal Sloath Bear Sanctuary located close by the Sardar Sarovar Dam
16/16
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
Please Wait while comments are loading...