ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

ಸಪುತಾರಾ ಚಿತ್ರಗಳು

ಸಪುತರಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸಪುತರಾ
1/42
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಸಪುತರಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸಪುತರಾ
2/42
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಸಪುತರಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಗಿರಾ ಜಲಪಾತ
3/42
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಸಪುತರಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಗಿರಾ ಜಲಪಾತ
4/42
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಸಪುತರಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಗಿರಾ ಜಲಪಾತ
5/42
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಸಪುತರಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಪಾಂಡವ ಗುಫಾ (ಗುಹೆ)
6/42
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಸಪುತರಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಪಾಂಡವ ಗುಫಾ (ಗುಹೆ)
7/42
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಸಪುತರಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸಪುತರಾ ಕೆರೆ
8/42
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಸಪುತರಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸಪುತರಾ ಕೆರೆ
9/42
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಸಪುತರಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸಪುತರಾ ಕೆರೆ
10/42
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಸಪುತರಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸಪುತರಾ ಕೆರೆ
11/42
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಸಪುತರಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸಪುತರಾ ಕೆರೆ
12/42
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಸಪುತರಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ರೋಪ್ ವೇ (ಹಾಗದ ಮಾರ್ಗ)
13/42
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಸಪುತರಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ರೋಪ್ ವೇ (ಹಾಗದ ಮಾರ್ಗ)
14/42
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಸಪುತರಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ರೋಪ್ ವೇ (ಹಾಗದ ಮಾರ್ಗ)
15/42
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಸಪುತರಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ರೋಪ್ ವೇ (ಹಾಗದ ಮಾರ್ಗ)
16/42
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಸಪುತರಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಗವರ್ನರ್ ಬೆಟ್ಟ
17/42
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಸಪುತರಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಗವರ್ನರ್ ಬೆಟ್ಟ
18/42
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಸಪುತರಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ವನ್ಸದಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ
19/42
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಸಪುತರಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ವನ್ಸದಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ
20/42
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಸಪುತರಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ವನ್ಸದಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ
21/42
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಸಪುತರಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ವನ್ಸದಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ
22/42
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಸಪುತರಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಗವರ್ನರ್ ಬೆಟ್ಟ
23/42
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಸಪುತರಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಪಾಂಡವ ಗುಫಾ (ಗುಹೆ)
24/42
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಸಪುತರಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಪಾಂಡವ ಗುಫಾ (ಗುಹೆ)
25/42
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಸಪುತರಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಗುಲಾಬಿ ಉದ್ಯಾನ
26/42
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಸಪುತರಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಗುಲಾಬಿ ಉದ್ಯಾನ
27/42
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಸಪುತರಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಗುಲಾಬಿ ಉದ್ಯಾನ
28/42
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಸಪುತರಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಗಂಧರ್ವಪುರ ಕಲಾ ಗ್ರಾಮ
29/42
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಸಪುತರಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಗಂಧರ್ವಪುರ ಕಲಾ ಗ್ರಾಮ
30/42
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಸಪುತರಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಗಂಧರ್ವಪುರ ಕಲಾ ಗ್ರಾಮ
31/42
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಸಪುತರಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸಪುತರಾ ಬೆಟ್ಟಗಳು
A day at Saputara Hills...
32/42
Photos Courtesy : www.narendramodi.in
ಸಪುತರಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸಪುತರಾ ಕೆರೆ
A bright view of the Saputara Lake in Saputara...
33/42
Photos Courtesy : www.narendramodi.in
ಸಪುತರಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸಪುತರಾದಲ್ಲಿನ ಜಲಪಾತ - ಭೋರ್ಗೆರೆಯುತ್ತಿರುವ ಜಲ
The gushing falls in Saputara...
34/42
Photos Courtesy : www.narendramodi.in
ಸಪುತರಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸಪುತರಾದಲ್ಲಿನ ಜಲಪಾತ
A view of the waterfalls in Saputara...
35/42
Photos Courtesy : www.narendramodi.in
ಸಪುತರಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸಪುತರಾದ ಒಂದು ಕೊಳ
A sight from Saputara, an attraction of Gujarat...
36/42
Photos Courtesy : www.narendramodi.in
ಸಪುತರಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸಪುತರಾದಲ್ಲಿನ ಮಳೆಗಾಲ
A view of the Gira Waterfalls in Saputara...
37/42
Photos Courtesy : www.narendramodi.in
ಸಪುತರಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ರೋಪ್ ವೇ ಯ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ
The colourful carriages at the ropeway in Saputara...
38/42
Photos Courtesy : www.narendramodi.in
ಸಪುತರಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸಪುತರಾದ ಹನಿ ಬೀ ಸೆಂಟರ್
39/42
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಸಪುತರಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸಪುತರಾ ಬುಡಕಟ್ಟು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ
40/42
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಸಪುತರಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸಪುತರಾ ಬುಡಕಟ್ಟು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ
41/42
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
ಸಪುತರಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸಪುತರಾ ಬುಡಕಟ್ಟು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ
42/42
Photos Courtesy : www.gujarattourism.com
Please Wait while comments are loading...