ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಚಿತ್ರಗಳು

ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಚಿತ್ರಗಳು, ಪಂಬನ್ ಸೇತುವೆ
1/29
Photos Courtesy : www.itslife.in
ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಚಿತ್ರಗಳು, ಪಂಬನ್ ಸೇತುವೆ - ಪಾಕ್ಷೀಕ ನೋಟ
Top view of the second longest bridge in India - The Annai Indira Gandhi Road Bridge which is popularly known as the Pamban bridge..
2/29
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸೇತುವೆಯ ಸುಂದರ ನೋಟ
Have you ever seen a sunset as lovely as this?? This is such a sight from Rameshwaram!
3/29
Photos Courtesy : www.ramnad.tn.nic.in
ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಚಿತ್ರಗಳು, ಪಂಬನ್ ಸೇತುವೆ
The Pamban Bridge which is the longest bridge in Southern India..
4/29
Photos Courtesy : www.ramnad.tn.nic.in
ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕಡಲ ವಿಹಾರಿ ನೌಕೆಗಳು
Doesn't that look like stars in the blue sky? This is a sight of boats at the waterfront in Rameshwaram..
5/29
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕಡಲ ತೀರದ ಪಾಕ್ಷೀಕ ನೋಟ
Boats in the still waters of Rameshwaram...
6/29
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಚಿತ್ರಗಳು, ಪಂಬನ್ ಸೇತುವೆ
7/29
Photos Courtesy : www.itslife.in
ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಚಿತ್ರಗಳು, ಪಂಬನ್ ಸೇತುವೆ
8/29
Photos Courtesy : www.itslife.in
ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಚಿತ್ರಗಳು, ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಸಮುದ್ರ
9/29
Photos Courtesy : www.itslife.in
ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಚಿತ್ರಗಳು, ಅಗ್ನಿ ತೀರ್ಥಂ
Devotees engaged in their rituals at the Agni Theertham early morning...What a blissful sight is that!
10/29
Photos Courtesy : www.ramnad.tn.nic.in
ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಚಿತ್ರಗಳು, ಧನುಷ್ಕೋಡಿ - ಕಡಲ ತೀರ
The inviting beach close to Dhanushkodi in Rameshwaram..
11/29
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಚಿತ್ರಗಳು, ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಸಮುದ್ರ
12/29
Photos Courtesy : www.itslife.in
ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಚಿತ್ರಗಳು, ಪಂಬನ್ ಸೇತುವೆ
13/29
Photos Courtesy : www.itslife.in
ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತ ದೋಣಿಗಳು
A few fisherman at Rameshwaram during the dawn...
14/29
Photos Courtesy : www.ramnad.tn.nic.in
ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಚಿತ್ರಗಳು, ಪಂಬನ್ ಸೇತುವೆ
15/29
Photos Courtesy : www.itslife.in
ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಚಿತ್ರಗಳು, ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಸಮುದ್ರ
16/29
Photos Courtesy : www.itslife.in
ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಚಿತ್ರಗಳು, ಧನುಷ್ಕೋಡಿ - ಕಡಲ ತೀರ
A beach near the town of Dhanushkodi..This is where the road of the own ends...
17/29
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಚಿತ್ರಗಳು, ಧನುಷ್ಕೋಡಿ
A fresh morning at the Dhanushkodi in Rameshwaram...
18/29
Photos Courtesy : www.ramnad.tn.nic.in
ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಚಿತ್ರಗಳು, ಉತಿರಕೊಸಮಂಗೈ
The temple of Uthirakosamangai, a popular attraction of Rameshwaram..
19/29
Photos Courtesy : www.ramnad.tn.nic.in
ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಚಿತ್ರಗಳು, ಅರಿಯಮಾನ್ ಬೀಚ್
The Ariyamaan Beach of Rameshwaram dipped in gold during sunrise!
20/29
Photos Courtesy : www.ramnad.tn.nic.in
ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಚಿತ್ರಗಳು, ಶ್ರೀ ರಾಮನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ
The famous Ramanathaswamy Temple at Rameshwaram in Tamil Nadu..
21/29
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಚಿತ್ರಗಳು, ಶ್ರೀ ರಾಮನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ
What a piece of art is that! Look at the painted ceiling and the symmetrically designed pilars! This is at the Ramanathaswamy Temple in Rameshwaram..
22/29
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಚಿತ್ರಗಳು, ಶ್ರೀ ರಾಮನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ
The series of beautifully carved pillars of the Ramanathaswamy Temple in Rameshwaram..
23/29
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಚಿತ್ರಗಳು, ಶ್ರೀ ರಾಮನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ - ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಂ
The adorned jyotirlingam at Sri Ramanathaswamy Temple in Tamil Nadu..
24/29
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕೋದಂಡರಾಮರ ದೇವಾಲಯ
The famous Kothandaramar Temple in Rameshwaram..
25/29
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಚಿತ್ರಗಳು, ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಸಮುದ್ರ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕಿಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ವಿವಿಧ ಚಿಪ್ಪು ಹಾಗು ಶಂಖಗಳು
26/29
Photos Courtesy : www.itslife.in
ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಚಿತ್ರಗಳು, ಜಡ ತೀರ್ಥಂ
The sacred waters of the Jada Theertham in Rameshwaram..
27/29
Photos Courtesy : www.ramnad.tn.nic.in
ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಚಿತ್ರಗಳು, ರಾಮಲಿಂಗವಿಲಾಸಂ ಪ್ಯಾಲೇಸ್
The structure of the Ramalingavilasam Palace in Rameshwaram...
28/29
Photos Courtesy : www.ramnad.tn.nic.in
ರಾಮೇಶ್ವರಂ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕೋದಂಡರಾಮರ ದೇವಾಲಯ
A distant view of the Kothandaramar Temple in Rameshwaram...
29/29
Photos Courtesy : www.ramnad.tn.nic.in
Please Wait while comments are loading...