ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

ನಂಜನಗೂಡು ಚಿತ್ರಗಳು

ನಂಜನಗೂಡು ಚಿತ್ರಗಳು, ನಂಜನಗೂಡು - ಕಪಿಲಾ ನದಿ ತಟದ ನಂದಿ
The idol of Nandi been immersed in Kapila River in Nanjangud...
1/8
Photos Courtesy : www.itslife.in
ನಂಜನಗೂಡು ಚಿತ್ರಗಳು, ನಂಜನಗೂಡು
Aarti done at the Nandi Temple in Nanjangud...
2/8
Photos Courtesy : www.itslife.in
ನಂಜನಗೂಡು ಚಿತ್ರಗಳು, ನಂಜನಗೂಡು
The colourfully painted idol of Ganesha at Nanjangud...
3/8
Photos Courtesy : www.itslife.in
ನಂಜನಗೂಡು ಚಿತ್ರಗಳು, ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಗೋಪುರ
The gopura of Nanjangud Temple in Nanjangud...
4/8
Photos Courtesy : www.itslife.in
ನಂಜನಗೂಡು ಚಿತ್ರಗಳು, ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ
An outer view of Nanjangud temple in Nanjangud...
5/8
Photos Courtesy : www.itslife.in
ನಂಜನಗೂಡು ಚಿತ್ರಗಳು, ನಂಜನಗೂಡು
Nanjangud
6/8
ನಂಜನಗೂಡು ಚಿತ್ರಗಳು, ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ - ಒಂದು ನೋಟ
7/8
ನಂಜನಗೂಡು ಚಿತ್ರಗಳು, ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ
8/8
Please Wait while comments are loading...