ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

Royal Orchid Metropole, ಮೈಸೂರು

Royal Orchid Metropole, ಮೈಸೂರು

Royal Orchid Metropole 5, Jhansi Lakshmibai Road, Mysore 570 005, India

Royal Orchid Metropole ಹೋಟೆಲ್ ವಿವರಗಳು

Royal Orchid Metropole

The 4-star luxury heritage property was built by the former Maharaja of Mysore in the year 1920 for his eminent British guests. The luxury hotel is located in the heart of the city, and the hotel is easily accessible to all the prime tourist attractions in Mysore.

Royal Orchid Metropole ಹೋಟೆಲ್ ಚಿತ್ರಗಳು

Prev
Next
Royal Orchid Metropole

Royal Orchid Metropole

Prev
Next
Royal Orchid Metropole

Royal Orchid Metropole

Prev
Next
Royal Orchid Metropole

Royal Orchid Metropole

Prev
Next
Royal Orchid Metropole

Royal Orchid Metropole

Prev
Next
Royal Orchid Metropole

Royal Orchid Metropole

Prev
Next
Royal Orchid Metropole

Royal Orchid Metropole

Prev
Next
Royal Orchid Metropole

Royal Orchid Metropole

ಹೋಟೆಲ್ ದರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

Royal Orchid Metropole ಜಾಗ