ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

PRS Calm, ಮೈಸೂರು

PRS Calm, ಮೈಸೂರು

PRS Calm # 25/65, Lalitha Mahal Palace Road Nazarbad Mysore 570 011 India

PRS Calm ಹೋಟೆಲ್ ವಿವರಗಳು

PRS Calm

PRS Calm is located amidst nature at the foothills of Chamudeshwari Hills. Being located in the outskirts of Mysore, this private residence offers complete peace and serenity to its guests. Though it is far away from the crowded city, the heritage sites of Mysore is at a stone's throw distance. The residence is specially directed to provide solace and tranquility in the heart of nature. It is thus an ideal place to relax and rejuvenate and rewind oneself.

Royal palaces, lush green hills and golf clubs are constant companions. Its friendly environment maintains a beautiful garden managed by professional. Even the food prepared is of the best quality as PRS Calm features of having the best chef in Mysore. One can enjoy homely ambiance as the menu and the timings can be customized according to the guest's wish.

The staff at the residential stay is quite experienced and do their level best to keep the residents satisfied and enjoy their stay. The seclusion relieves of tiredness and the worries of daily life. If necessary, the infrastructure is arranged by the management.

PRS Calm ಹೋಟೆಲ್ ಚಿತ್ರಗಳು

Prev
Next
PRS Calm

PRS Calm

Prev
Next
PRS Calm

PRS Calm

Prev
Next
PRS Calm

PRS Calm

Prev
Next
PRS Calm

PRS Calm

Prev
Next
PRS Calm

PRS Calm

Prev
Next
PRS Calm

PRS Calm

Prev
Next
PRS Calm

PRS Calm

ಹೋಟೆಲ್ ದರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

PRS Calm ಜಾಗ