ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

Indus Valley Ayurvedic Centre, ಮೈಸೂರು

Indus Valley Ayurvedic Centre, ಮೈಸೂರು

Indus Valley Ayurvedic Centre Lalithadripura, Mysore Post Box No-3, Ittigegud, Mysore – 570 028 Karnataka, India.  

Indus Valley Ayurvedic Centre ಹೋಟೆಲ್ ವಿವರಗಳು

Indus Valley Ayurvedic Centre

Want to spend your vacation amidst Ayurvedic massages? Visit Indus Valley Ayurvedic Centre and explore the benefits of Ayurvedic life. It helps in rejuvenating your mind, body and soul. The Lalitha Mahal Palace is just a stone's throw from here.

Situated at the foot of the Chamundi Hills, the greenery surroundings make Indus Valley, an ideal getaway for both pleasure and business travellers alike.

 

ಹೋಟೆಲ್ ದರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

Indus Valley Ayurvedic Centre ಜಾಗ