ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

Hotel Regaalis, ಮೈಸೂರು

Hotel Regaalis, ಮೈಸೂರು

Hotel Regaalis, Mysore 13-14 Vinobha Road, Mysore-570005

Hotel Regaalis ಹೋಟೆಲ್ ವಿವರಗಳು

Hotel Regaalis

Hotel Regaalis is located in the heart of the heart of Mysore city and is built on 4 acres of sprawling lush green landscape. The property is an edifice of grace and grandeur which is a tribute to modern architecture.

The budget hotel is conveniently located to all the main tourist destinations of Mysore, and the stone throw distance from Mysore railway station and bus station makes the property to attract both leisure and business travellers.

Hotel Regaalis ಹೋಟೆಲ್ ಚಿತ್ರಗಳು

Prev
Next
Bar Counter

Hotel Regaalis

Prev
Next
Conference

Hotel Regaalis

Prev
Next
Dining Area

Hotel Regaalis

Prev
Next
Double Bed Accommodation

Hotel Regaalis

Prev
Next
Hotel View

Hotel Regaalis

Prev
Next
Lobby Area

Hotel Regaalis

Prev
Next
Plush Interior

Hotel Regaalis

Prev
Next
Pool View

Hotel Regaalis

Prev
Next
Reception

Hotel Regaalis

Prev
Next
Regaalis

Hotel Regaalis

Prev
Next
Restaurant

Hotel Regaalis

Prev
Next
Suite Room

Hotel Regaalis

ಹೋಟೆಲ್ ದರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

Hotel Regaalis ಜಾಗ