ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

Crystal Paark Inn, ಮೈಸೂರು

Crystal Paark Inn, ಮೈಸೂರು

Crystal Paark Inn (A unit of M/S Kalpatharu Hotels) No. 2, Nazarbad Main Road Opp.park, Nazarbad, Mysore – 570 010.

Crystal Paark Inn ಹೋಟೆಲ್ ವಿವರಗಳು

Crystal Paark Inn

Located in the heart of the city, Crystal Paark Inn is a luxury property in Mysore. All the world famous Mysore landmarks are at a stone's throw from this inn.

Friendly and personalized service are offered to the tourists which makes a true sense to visit Crystal Paark Inn.

 

ಹೋಟೆಲ್ ದರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

Crystal Paark Inn ಜಾಗ