ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

ಮಯೂರ್ಭಂಜ್ ಚಿತ್ರಗಳು

ಮಯೂರ್ಭಂಜ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಬರಿಪಾದ - ಒಂದು ನೋಟ
A side view of the Baripada Jagannath Temple. You can also see the chariot , which is used during the Car Festival of Lord Jagannath.
1/16
Photos Courtesy : upload.wikimedia.org
ಮಯೂರ್ಭಂಜ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಬರಿಪಾದ - ಮಾ ಸುಭದ್ರಾ ರಥ
This image displays the chariot of Maa Subhadra, pulled only by women, during the Ratha Yatra at the Baripada Temple.
2/16
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ಮಯೂರ್ಭಂಜ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಬರಿಪಾದ - ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಾಲಯ
The frontal view of the Jagannath Temple at Baripada.
3/16
Photos Courtesy : upload.wikimedia.org
ಮಯೂರ್ಭಂಜ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಬರಿಪಾದ - ಬಡಾ ಮಂದಿರ
An attractive image of the Shri Hari Baladev Jiu Temple at Baripada. This temple is also famous as the Bada Mandir.
4/16
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ಮಯೂರ್ಭಂಜ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸಿಮಿಲಿಪಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ - ವೀಕ್ಷಣಾ ಚೌಕಟ್ಟು
The image shows the view point which gives the best view of Barehipani waterfall.
5/16
Photos Courtesy : mayurbhanj.nic.in
ಮಯೂರ್ಭಂಜ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸಿಮಿಲಿಪಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ
A ferocious tiger at Simlipal National Park.
6/16
Photos Courtesy : www.orissatourism.org
ಮಯೂರ್ಭಂಜ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸಿಮಿಲಿಪಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ - ಕಾಡಿನಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವ ನದಿ
The mesmerising river view at Simlipal.
7/16
Photos Courtesy : mayurbhanj.nic.in
ಮಯೂರ್ಭಂಜ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸಿಮಿಲಿಪಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ - ವಿಹಂಗಮ ನೋಟ
The panoramic view of the National Park.
8/16
Photos Courtesy : mayurbhanj.nic.in
ಮಯೂರ್ಭಂಜ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸಿಮಿಲಿಪಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ - ಲಾಗ್ ಹೌಸ್
Log House at Barehipani.
9/16
Photos Courtesy : mayurbhanj.nic.in
ಮಯೂರ್ಭಂಜ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸಿಮಿಲಿಪಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ - ಅಮೋಘಮಯ ಜಲಪಾತ
Distant view of Joranda Falls at Simlipal.
10/16
Photos Courtesy : mayurbhanj.nic.in
ಮಯೂರ್ಭಂಜ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸಿಮಿಲಿಪಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ - ವೀಕ್ಷಣಾ ಗೋಪುರ
This is the image of a fall view at Barehipani.
11/16
Photos Courtesy : mayurbhanj.nic.in
ಮಯೂರ್ಭಂಜ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸಿಮಿಲಿಪಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ
A spotted deer spotted at Simplipal.
12/16
Photos Courtesy : mayurbhanj.nic.in
ಮಯೂರ್ಭಂಜ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸಿಮಿಲಿಪಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ
A bird view at Simlipal National Park
13/16
Photos Courtesy : mayurbhanj.nic.in
ಮಯೂರ್ಭಂಜ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸಿಮಿಲಿಪಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ - ಬರೆಹಿಪಾನಿ ಜಲಪಾತ
Captivating view of Barehipani Waterfall.
14/16
Photos Courtesy : mayurbhanj.nic.in
ಮಯೂರ್ಭಂಜ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ದೇವಕುಂಡ
Bewitching view of the falls at Deokund.
15/16
Photos Courtesy : mayurbhanj.nic.in
ಮಯೂರ್ಭಂಜ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಖಿಚಿಂಗ್ - ದೇವಾಲಯ
Artistic temple at Khiching.
16/16
Photos Courtesy : mayurbhanj.nic.in
Please Wait while comments are loading...