ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

ಮದುರೈ ಚಿತ್ರಗಳು

ಮದುರೈ ಚಿತ್ರಗಳು, ಗೋರಿಪಳಯಂ ದರ್ಗಾ
The fully lit up Goripalayam at Madurai in Tamil Nadu...
1/54
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ಮದುರೈ ಚಿತ್ರಗಳು, ವೈಗೈ ಜಲಾಶಯ
A day at the Vaigai dam can be so beautiful...
2/54
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ಮದುರೈ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅಮ್ಮನ ದೇವಾಲಯ
3/54
Photos Courtesy : www.itslife.in
ಮದುರೈ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅಮ್ಮನ ದೇವಾಲಯ
4/54
Photos Courtesy : www.itslife.in
ಮದುರೈ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅಮ್ಮನ ದೇವಾಲಯ
5/54
Photos Courtesy : www.itslife.in
ಮದುರೈ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅಮ್ಮನ್ ದೇವಾಲಯ
The gopuram of the famous Madhurai Meenakshi Temple in Tamil Nadu..
6/54
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಮದುರೈ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕೂಡಲ್ ಅಳಗರ್ ದೇವಾಲಯ - ವೈಷ್ಣವ ಸಂಕೇತ
7/54
Photos Courtesy : Priya Radhakrishnan
ಮದುರೈ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕೂಡಲ್ ಅಳಗರ್ ದೇವಾಲಯ - ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ
8/54
Photos Courtesy : Priya Radhakrishnan
ಮದುರೈ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕೂಡಲ್ ಅಳಗರ್ ದೇವಾಲಯ - ಮುಖ್ಯ ಗೋಪುರ
9/54
Photos Courtesy : Priya Radhakrishnan
ಮದುರೈ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕೂಡಲ್ ಅಳಗರ್ ದೇವಾಲಯ - ಒಂದು ನೋಟ
10/54
Photos Courtesy : Priya Radhakrishnan
ಮದುರೈ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕೂಡಲ್ ಅಳಗರ್ ದೇವಾಲಯ - ಒಂದು ನೋಟ
11/54
Photos Courtesy : Priya Radhakrishnan
ಮದುರೈ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕೂಡಲ್ ಅಳಗರ್ ದೇವಾಲಯ - ಮಾನವಲ ಮಾಮೌನಿಯ ಸನ್ನಿಧಿ
12/54
Photos Courtesy : Priya Radhakrishnan
ಮದುರೈ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕೂಡಲ್ ಅಳಗರ್ ದೇವಾಲಯ - ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು
13/54
Photos Courtesy : Priya Radhakrishnan
ಮದುರೈ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕೂಡಲ್ ಅಳಗರ್ ದೇವಾಲಯ
14/54
Photos Courtesy : Priya Radhakrishnan
ಮದುರೈ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕೂಡಲ್ ಅಳಗರ್ ದೇವಾಲಯ
15/54
Photos Courtesy : Priya Radhakrishnan
ಮದುರೈ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕೂಡಲ್ ಅಳಗರ್ ದೇವಾಲಯ - ನಾಮ
16/54
Photos Courtesy : Priya Radhakrishnan
ಮದುರೈ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕೂಡಲ್ ಅಳಗರ್ ದೇವಾಲಯ - ಒಂದು ನೋಟ
17/54
Photos Courtesy : Priya Radhakrishnan
ಮದುರೈ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕೂಡಲ್ ಅಳಗರ್ ದೇವಾಲಯ - ಒಂದು ನೋಟ
18/54
Photos Courtesy : Priya Radhakrishnan
ಮದುರೈ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕೂಡಲ್ ಅಳಗರ್ ದೇವಾಲಯ - ಒಂದು ನೋಟ
19/54
Photos Courtesy : Priya Radhakrishnan
ಮದುರೈ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕೂಡಲ್ ಅಳಗರ್ ದೇವಾಲಯ - ಅಂಡಾಳ
20/54
Photos Courtesy : Priya Radhakrishnan
ಮದುರೈ ಚಿತ್ರಗಳು, ಅಳಗರ್ ಕೋವಿಲ್
21/54
Photos Courtesy : Priya Radhakrishnan
ಮದುರೈ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅಮ್ಮನ ದೇವಾಲಯ - ಒಳಾಂಗಣ
22/54
Photos Courtesy : www.itslife.in
ಮದುರೈ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅಮ್ಮನ ದೇವಾಲಯ - ಒಳಾಂಗಣ
23/54
Photos Courtesy : www.itslife.in
ಮದುರೈ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅಮ್ಮನ ದೇವಾಲಯ
24/54
Photos Courtesy : www.itslife.in
ಮದುರೈ ಚಿತ್ರಗಳು, ಅತಿಸಯಂ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್
A few rides at the Athisayan Theme Park at Madurai in Tamil Nadu...
25/54
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಮದುರೈ ಚಿತ್ರಗಳು, ವೈಗೈ ಜಲಾಶಯ
A stunning view of twilight at the Vaigai Dam..
26/54
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ಮದುರೈ ಚಿತ್ರಗಳು, ವೈಗೈ ಆಣೆಕಟ್ಟು
A view of the Vaigai Dam...
27/54
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ಮದುರೈ ಚಿತ್ರಗಳು, ಗಾಂಧಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್
The structure of the Gandhi Museum at Madurai in Tamil Nadu..
28/54
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ಮದುರೈ ಚಿತ್ರಗಳು, ಗಾಂಧಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ - ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆ
A Gandhi statue at the Gandhi Museum at Madurai in Tamil Nadu..
29/54
Photos Courtesy : www.gandhimmm.org
ಮದುರೈ ಚಿತ್ರಗಳು, ಅರುಪ್ಪುಕೊಟ್ಟೈ - ತೇರ್ ತಿರುವಿಳಾ
The adorned idol at the Arappukkottai Temple in Tamil Nadu...
30/54
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಮದುರೈ ಚಿತ್ರಗಳು, ಅರುಪ್ಪುಕೊಟ್ಟೈ
The temple pond at the Arappukkottai Temple at Madurai in Tamil Nadu...
31/54
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ಮದುರೈ ಚಿತ್ರಗಳು, ಅರುಪ್ಪುಕೊಟ್ಟೈ - ದೇವಾಲಯ
The tower of the Arappukkottai Temple at Madurai in Tamil Nadu...
32/54
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ಮದುರೈ ಚಿತ್ರಗಳು, ತಿರುಚುಳಿ - ದೇವಾಲಯದಲಿಇರುವ ಕಲಾಕೃತಿ
This is the Kamadhenu which is believed to be the vehicle of the deity at the Tiruchuzhi temple in Madurai...
33/54
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಮದುರೈ ಚಿತ್ರಗಳು, ತಿರುಚುಳಿ - ದೇವಾಲಯದ ಮುಂಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪುಷ್ಕರಿಣಿ
The Tiruchuzhi Temple pond at Madurai in Tamil Nadu...
34/54
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಮದುರೈ ಚಿತ್ರಗಳು, ತಿರುಚುಳಿ
The main tower of the Tiruchuzhi Temple at Madurai in Tamil Nadu...
35/54
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಮದುರೈ ಚಿತ್ರಗಳು, ಪಳಾಮುಡಿರ್ಚೊಲೈ - ಮುಖ್ಯ ಗೋಪುರ
The gopuram of the Pazhamudircholai in Madurai...
36/54
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ಮದುರೈ ಚಿತ್ರಗಳು, ಪಳಾಮುಡಿರ್ಚೊಲೈ - ಮುಖ್ಯ ಗೋಪುರ
The Murugan Temple of Pazhamudircholai in Madurai...
37/54
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ಮದುರೈ ಚಿತ್ರಗಳು, ಪಳಾಮುಡಿರ್ಚೊಲೈ
A distant view of the Pazhamudircholai Murugan temple at Madurai in Tamil Nadu..
38/54
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ಮದುರೈ ಚಿತ್ರಗಳು, ವೆಂಡಿಯೂರ್ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ್ ತೆಪ್ಪಕುಲಂ ದೇವಾಲಯ
An aesthetic view of the Vandiyur Mariamman Theppakulam in MAdurai..
39/54
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಮದುರೈ ಚಿತ್ರಗಳು, ವೆಂಡಿಯೂರ್ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ್ ತೆಪ್ಪಕುಲಂ ದೇವಾಲಯ
A lovely sunset at the Vandiyur Mariamman Theppakulam in Madurai..
40/54
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ಮದುರೈ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕಳಿಮರ್ ದೊಡ್ಡ ಮಸೀದಿ - ಮಕ್ಬರಾ
A view of the Kzimar Big Mosque at Madurai in Tamil Nadu..
41/54
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ಮದುರೈ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕಳಿಮರ್ ದೊಡ್ಡ ಮಸೀದಿ
An image of the Kazimar Big Mosque in Madurai...
42/54
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ಮದುರೈ ಚಿತ್ರಗಳು, ತಿರುಮಲೈ ನಾಯಕ್ಕರ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ - ರಾಣಿಯ ಕೊಠಡಿ
the awe-inspiring Durbar Hall of the Queen at the Thirumalai Palace in Madurai..
43/54
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ಮದುರೈ ಚಿತ್ರಗಳು, ತಿರುಮಲೈ ನಾಯಕ್ಕರ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್
the wonderful architecture of the pillars at the Thirumalai Nayakkar Palace in Madurai..
44/54
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ಮದುರೈ ಚಿತ್ರಗಳು, ತಿರುಮಲೈ ನಾಯಕ್ಕರ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ - ಸಭಾಗೃಹ
The palace auditorium at the Thirumalai Nayakkar palace in Madurai..
45/54
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ಮದುರೈ ಚಿತ್ರಗಳು, ತಿರುಮಲೈ ನಾಯಕ್ಕರ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್
The astonishingly beautiful Thirumalai Nayakkar Palave in Madurai..
46/54
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ಮದುರೈ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕೂಡಲ್ ಅಳಗರ್ ದೇವಾಲಯ
The front view of the Koodal Azhagar temple in Madurai of Tamil Nadu..
47/54
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಮದುರೈ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕೂಡಲ್ ಅಳಗರ್ ದೇವಾಲಯ
The gopuram of the Koodal Azhagar Temple in Madurai...
48/54
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ಮದುರೈ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕೂಡಲ್ ಅಳಗರ್ ದೇವಾಲಯ
The tall gopuram of the Koodal Azhagar temple in Madurai witnessing a lovely evening..
49/54
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಮದುರೈ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅಮ್ಮನ್ ದೇವಾಲಯ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್
A divine sculpture at the Meenakshi Amman Temple museum at Madurai..
50/54
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಮದುರೈ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅಮ್ಮನ್ ದೇವಾಲಯ
The majestic gopuram of the Meenakshi Amman Temple in Tamil Nadu..
51/54
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಮದುರೈ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅಮ್ಮನ್ ದೇವಾಲಯ
The idols of Gods and Goddesses carved on pillars at the Meenakshi Amman Kovil at Tamil Nadu..
52/54
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ಮದುರೈ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅಮ್ಮನ್ ದೇವಾಲಯ
The Madurai Meenakshi Temple pond...
53/54
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ಮದುರೈ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅಮ್ಮನ್ ದೇವಾಲಯ - ಅಮ್ಮನವರ ಚಿತ್ರ
Goddess Meenakshi, the principle deity of the Meenakshi Amman Temple in Tamil Nadu..
54/54
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
Please Wait while comments are loading...