ಇದು ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಶೌರ್ಯದ ಕೋಟೆ
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

ತಲುಪುವ ಬಗೆ ಲಾನ್ಸ್ ಡೌನ್ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ