ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಚಿತ್ರಗಳು

ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಹರ್ಷ ಕಾ ತಿಲಾ,
A beautiful view of the Harsh ka Tila which is situated behind the Sheikh Chehli ka makbara in Kurukshetra.
1/9
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಶೇಖ್ ಚೆಹಲಿ ಕಾ ಮಕ್ಬರಾ - ಹಸಿರುಮಯ,
A view of the greenery around the Sheikh Chehli ka makbara in Kurukshetra.
2/9
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಶೇಖ್ ಚೆಹ್ಲಿ ಕಾ ಮಕ್ಬರಾ,
A view of the famous Sheikh Chehli ka makbara which was built during the Mughal era.
3/9
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಭೀಷ್ಮ ಕುಂಡ,
A view of the Bhishma Kund where Arjun had shot an arrow to take out water from the earth to quench the thirst of Bhishma.
4/9
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಜ್ಯೋತಿಸಾರ,
A view of Jyotisar, the famous place where Lord Krishna had delivered the sermons of Bhagvad Gita to Arjun.
5/9
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಬ್ರಹ್ಮ ಸರೋವರ - ಪವಿತ್ರ ತೀರ್ಥ,
A beautiful view of the holy waters of the Brahma Sarovar in Kurukshetra.
6/9
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಬ್ರಹ್ಮ ಸರೋವರ - ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ರಥ,
A view of Lord Krishna's chariot at the Brahma Sarovar in Kurukshetra.
7/9
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಬ್ರಹ್ಮ ಸರೋವರ ,
A sight of the Brahma Sarovar gleaming with lights at night.
8/9
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಚಿತ್ರಗಳು, ಬ್ರಹ್ಮ ಸರೋವರ - ದೂರದ ನೋಟ,
A distant view of the Brahma Sarovar in Kurukshetra.It has immense religious significance.
9/9
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
Please Wait while comments are loading...