ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

Whispering Palms, ಕುಮರಕೊಮ್

Whispering Palms, ಕುಮರಕೊಮ್

Whispering Palms New Nazarath Road Kumarakom – 686 563 Kerala, India.

Whispering Palms ಹೋಟೆಲ್ ವಿವರಗಳು

Whispering Palms

Nestled on the banks of the enchanting Vembanad lake, Abad Whispering Palms is an ideal resort to spend your vacation in an ambience full of luxury and comforts.

Suitable for all tourists, this resort helps one to explore the heritage and legacy of Kerala. Take a break from the hectic schedule and make a visit to Whispering Palms and enjoy the services and amenities offered to the guests.

Whispering Palms ಹೋಟೆಲ್ ಚಿತ್ರಗಳು

Prev
Next
Night View

Whispering Palms

Prev
Next
Entrance

Whispering Palms

Prev
Next
Swimming Pool

Whispering Palms

Prev
Next
Private Pool

Whispering Palms

Prev
Next
Guest Room 1

Whispering Palms

Prev
Next
Banquet Hall

Whispering Palms

Prev
Next
Conference Hall

Whispering Palms

Prev
Next
Double Bedded Room

Whispering Palms

Prev
Next
Guest Room

Whispering Palms

Prev
Next
Reception

Whispering Palms

Prev
Next
Restaurant

Whispering Palms

Prev
Next
Shop

Whispering Palms

Prev
Next
Shop 1

Whispering Palms

Prev
Next
Spa

Whispering Palms

Prev
Next
Way to the rooms

Whispering Palms