ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

The Park on Vembanad Lake, ಕುಮರಕೊಮ್

The Park on Vembanad Lake, ಕುಮರಕೊಮ್

The Park on Vembanad Lake Mr. Maneesh Babu (Resort Manager) Puthenangadi, Muhamma Panchayat, Cheratala Taluk, Alappuzha Kerala – 688525

The Park on Vembanad Lake ಹೋಟೆಲ್ ವಿವರಗಳು

The Park on Vembanad Lake

Like to spend your vacation in a princely dignity ? Visit The Park on Vembanad Lake which portrays the legacy of Kerala. Nestled on the shores of the fresh water lakes in Kumarakom, the resort offers a lavish stay for the visitors.

Experience the camouflage of the backwaters and the greenery environs with the paddy fields and mangrove forests in a placid milieu at the Park on Vembanad Lake.

The Park on Vembanad Lake ಹೋಟೆಲ್ ಚಿತ್ರಗಳು

Prev
Next
Pool View

The Park on Vembanad Lake

Prev
Next
Swimming Pool

The Park on Vembanad Lake

Prev
Next
Night View

The Park on Vembanad Lake

Prev
Next
Exterior View

The Park on Vembanad Lake

Prev
Next
Ariel View

The Park on Vembanad Lake

Prev
Next
Guest Room

The Park on Vembanad Lake

Prev
Next
Guestroom

The Park on Vembanad Lake

Prev
Next
Luxury Room

The Park on Vembanad Lake

Prev
Next
Bedroom

The Park on Vembanad Lake

Prev
Next
Restaurant

The Park on Vembanad Lake

Prev
Next
Living Area

The Park on Vembanad Lake

ಹೋಟೆಲ್ ದರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ