ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

Saro Lake County, ಕುಮರಕೊಮ್

Saro Lake County, ಕುಮರಕೊಮ್

Hiero Hospitality Near Manorama Junction Panampilly Nagar Cochin – 68 20 36 Kerala, India.

Saro Lake County ಹೋಟೆಲ್ ವಿವರಗಳು

Saro Lake County

Saro Lake County nestled on the banks of Vembanad offers guests to spend quality time in a tranquil ambience. It is a three star property ideal for honeymoon couples.

Architecturally designed, the resort gives an idea of the heritage of Kerala to its visitors. Take out some time from the hustle and bustle of the city life to visit Saro Lake County, a weekend getaway for your family.

Saro Lake County ಹೋಟೆಲ್ ಚಿತ್ರಗಳು

Prev
Next
Kerala Food

Saro Lake County

Prev
Next
Outside Dining

Saro Lake County

Prev
Next
Outside Dining

Saro Lake County

ಹೋಟೆಲ್ ದರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ