ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

Lakshmi Hotel and Resorts, ಕುಮರಕೊಮ್

Lakshmi Hotel and Resorts, ಕುಮರಕೊಮ್

Lakshmi Hotel and Resorts Kumarakom North Kottayam Kerala – 686566, India.

Lakshmi Hotel and Resorts ಹೋಟೆಲ್ ವಿವರಗಳು

Lakshmi Hotel and Resorts

Lakshmi Resort located in Kumarakom is an ideal destination to mingle with nature. Explore the land of Gods with its stunning beaches, beautiful landscapes, coconut groves and green paddy fields.

The magnificent backwaters at the property spellbound the weary tourists. Visit Lakshmi Resort – the sublime heritage and spend the holiday getaway in a serene and tranquil ambience.

ಹೋಟೆಲ್ ದರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ