ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

Golden Waters, ಕುಮರಕೊಮ್

Golden Waters, ಕುಮರಕೊಮ್

Golden Waters Kumarakom, Kerala Near Chakrampady Bus Stand, Kumarakom – 686563 Kerala, India.

Golden Waters ಹೋಟೆಲ್ ವಿವರಗಳು

Golden Waters

The Golden Waters Resort is an ideal weekend getaway in a romantic ambience. Nestled in the beauty of green environs and the enchanting backwaters of Kerala, the resort consists of 13 different islands interlinked by canals and rustic bridges.

The traditions of Kerala can be well experienced at this resort situated in Kuttanad region of Kumarakom. Golden Backwaters is also a dwelling place even for some rare birds. Soothe your mind and soul in a natural setting at Golden Backwaters.

Golden Waters ಹೋಟೆಲ್ ಚಿತ್ರಗಳು

Prev
Next
Ayurveda Centre

Golden Waters

Prev
Next
Cottages

Golden Waters

Prev
Next
Guest Room

Golden Waters

Prev
Next
House Boat

Golden Waters

Prev
Next
Reception

Golden Waters

Prev
Next
Restaurant

Golden Waters

Prev
Next
Spa

Golden Waters

Prev
Next
Swimming Pool

Golden Waters

Prev
Next
Tennis Court

Golden Waters

Prev
Next
Water Front

Golden Waters

ಹೋಟೆಲ್ ದರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ