ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

Cocobay Resort, ಕುಮರಕೊಮ್

Cocobay Resort, ಕುಮರಕೊಮ್

Central Reservations Hotel Lakeview West Lake Road, Ooty – 643 004 Tamil Nadu India.

Cocobay Resort ಹೋಟೆಲ್ ವಿವರಗಳು

Cocobay Resort

Cuddled in the midst of the palm groves, Cocobay Resort is the best spot to spend your holiday trip. The resort is reachable only by water, encircled by the stunning Vembanad lake.

Ornamented in typical Kerala design, this greenery landscape is situated at Kumarakom. So why waste time ? Visit Cocobay Resort with your family and friends and enjoy the breathtaking lake and sunset views in an indigenous setting.

Cocobay Resort ಹೋಟೆಲ್ ಚಿತ್ರಗಳು

Prev
Next
Swimming Pool

Cocobay Resort

Prev
Next
Ayurveda Centre

Cocobay Resort

Prev
Next
Backwater View

Cocobay Resort

Prev
Next
Conference Hall

Cocobay Resort

Prev
Next
Health Club

Cocobay Resort

Prev
Next
House Boat

Cocobay Resort

Prev
Next
Lobby

Cocobay Resort

Prev
Next
Reception Outside view

Cocobay Resort

Prev
Next
Resort Lobby

Cocobay Resort

Prev
Next
Restaurant

Cocobay Resort

Prev
Next
Suite Room

Cocobay Resort

Prev
Next
The Resort

Cocobay Resort

ಹೋಟೆಲ್ ದರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ