ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

Backwater Ripples, ಕುಮರಕೊಮ್

Backwater Ripples, ಕುಮರಕೊಮ್

Backwater Ripples Pvt. Ltd. Kumarakom Kottayam – 686 563 Kerala, India.

Backwater Ripples ಹೋಟೆಲ್ ವಿವರಗಳು

Backwater Ripples

Welcome to the land of paradise at Backwater Ripples. Nestled amidst the paddy fields and the enchanting backwaters of Kerala, the property is situated in Kumarakom.

Every single moment with the family members can be enjoyed at Backwater Ripples. The ultimate pleasure and natural beauty of the splendid backwaters make the journey of the visitors cherishable and pleasurable.

Backwater Ripples ಹೋಟೆಲ್ ಚಿತ್ರಗಳು

Prev
Next
Swimming Pool

Backwater Ripples

Prev
Next
Arial View

Backwater Ripples

Prev
Next
Ayurveda

Backwater Ripples

Prev
Next
Ayurvedic Treatment

Backwater Ripples

Prev
Next
Backwater Ripples

Backwater Ripples

Prev
Next
Backwater Ripples View

Backwater Ripples

Prev
Next
Banquet

Backwater Ripples

Prev
Next
Conference Hall

Backwater Ripples

Prev
Next
Deluxe Duplex Cottage

Backwater Ripples

Prev
Next
Deluxe Suite Cottage

Backwater Ripples

Prev
Next
Executive Room

Backwater Ripples

Prev
Next
Gift Shop

Backwater Ripples

Prev
Next
Gym

Backwater Ripples

Prev
Next
House Boat

Backwater Ripples

Prev
Next
Lake View Cottage

Backwater Ripples

Prev
Next
Lake View Rooms

Backwater Ripples

Prev
Next
Lawn

Backwater Ripples

Prev
Next
Mandapam

Backwater Ripples

Prev
Next
Organic Farm

Backwater Ripples

Prev
Next
Outside Lobby

Backwater Ripples

Prev
Next
Pool

Backwater Ripples

Prev
Next
Reception

Backwater Ripples

Prev
Next
Scenic Beauty

Backwater Ripples

Prev
Next
Water Sports

Backwater Ripples

ಹೋಟೆಲ್ ದರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ