ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

ಕುಲ್ಲು ಚಿತ್ರಗಳು

ಕುಲ್ಲು ಚಿತ್ರಗಳು, ಹಿಮಾಲಯಗಳ ವಿಹಂಗಮ ನೋಟ
1/16
Photos Courtesy : commons.wikimedia
ಕುಲ್ಲು ಚಿತ್ರಗಳು, ಕುಲ್ಲು
2/16
Photos Courtesy : Wikipedia
not opening
View of the Pando Dam spill way.
3/16
Photos Courtesy : Wikipedia
ಕುಲ್ಲು ಚಿತ್ರಗಳು, ಜಗತ್ಸುಖ್ - ಒಂದು ನೋಟ
A view of the snow capped Bataara-Jagatsukh
4/16
Photos Courtesy : kullu.nic.in
ಕುಲ್ಲು ಚಿತ್ರಗಳು, ಜಗತ್ಸುಖ್ - ಒಂದು ನೋಟ
An image of the side view of Jagatsukh in Kulu - Manali.
5/16
Photos Courtesy : kullu.nic.in
ಕುಲ್ಲು ಚಿತ್ರಗಳು, ಬಿಜ್ಲಿ ಮಹಾದೇವ್ ದೇವಸ್ಥಾನ
The long beautiful walkway leading to the Bijli Mahadev Temple, Kullu
6/16
Photos Courtesy : Wikipedia
ಕುಲ್ಲು ಚಿತ್ರಗಳು, ಬಿಜ್ಲಿ ಮಹಾದೇವ್ ದೇವಸ್ಥಾನ
The Bijli Mahadev Temple in Kullu, an exterior view.
7/16
Photos Courtesy : kullu.nic.in
ಕುಲ್ಲು ಚಿತ್ರಗಳು, ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್
Beautiful green valleys, rolling white clouds and a lovely campsite within! - An image of the campsite at the Great Himalayan National Park in Kullu.
8/16
Photos Courtesy : himachaltourism.gov.in
ಕುಲ್ಲು ಚಿತ್ರಗಳು, ಬಿಜ್ಲಿ ಮಹಾದೇವ್ ದೇವಸ್ಥಾನ
The shiva ling at the temple's sanctum sanctorum
9/16
Photos Courtesy : Wikipedia
ಕುಲ್ಲು ಚಿತ್ರಗಳು, ತಾಬೊ ಮೊನೆಸ್ಟರಿ
A beautiful aerial view of the Tabo Monastery amidst rangy hills.
10/16
Photos Courtesy : Wikipedia
ಕುಲ್ಲು ಚಿತ್ರಗಳು, ತಾಬೊ ಮೊನೆಸ್ಟರಿ
The old walls and chortens of the Tabo Gompa in Kullu
11/16
Photos Courtesy : commons.wikimedia
ಕುಲ್ಲು ಚಿತ್ರಗಳು, ತಾಬೊ ಮೊನೆಸ್ಟರಿ ಒಳಾಂಗಣ
Inside the Tabo Gompa . . .
12/16
Photos Courtesy : commons.wikimedia
ಕುಲ್ಲು ಚಿತ್ರಗಳು, ತಾಬೊ ಮೊನೆಸ್ಟರಿ
A view of the Tabo Gompa/monastery in Kullu, Himachal Pradesh.
13/16
Photos Courtesy : commons.wikimedia
ಕುಲ್ಲು ಚಿತ್ರಗಳು, ಸಾಹಸಮಯ ಮಾರ್ಗ
Trekkers pass by a rugged wooden bridge across a water body in Kullu.
14/16
Photos Courtesy : himachaltourism.gov.in
ಕುಲ್ಲು ಚಿತ್ರಗಳು, ರಗುನಾಥ್ ದೇವಾಲಯ
Lord Raghunathji in the temple's sanctum.
15/16
Photos Courtesy : hpkullu.nic.in
ಕುಲ್ಲು ಚಿತ್ರಗಳು, ರಗುನಾಥ್ ದೇವಾಲಯ - ಒಂದು ವಿಗ್ರಹ
Idol of Lord Raghunathji at the Raghunath Temple in Kullu.
16/16
Photos Courtesy : kullu.nic.in
Please Wait while comments are loading...