ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

ಕೊಲ್ಲೂರು ಚಿತ್ರಗಳು

ಕೊಲ್ಲೂರು ಚಿತ್ರಗಳು, ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಾಲಯ
The temple looks bright and fresh after the rain Gods left...
1/14
Photos Courtesy : Shiju Balagopal
ಕೊಲ್ಲೂರು ಚಿತ್ರಗಳು, ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಾಲಯ
Here's a pleasant view of the Mookambika temple after heavy showers...
2/14
Photos Courtesy : Shiju Balagopal
ಕೊಲ್ಲೂರು ಚಿತ್ರಗಳು, ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಾಲಯ
After heavy rains, devotees wait in a queue to get a glimpse of Goddess Mookambika...
3/14
Photos Courtesy : Shiju Balagopal
ಕೊಲ್ಲೂರು ಚಿತ್ರಗಳು, ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಾಲಯ - ವಿಗ್ರಹ
4/14
Photos Courtesy : Rajesh Kunnoth
ಕೊಲ್ಲೂರು ಚಿತ್ರಗಳು, ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಾಲಯ
5/14
Photos Courtesy : Rajesh Kunnoth
ಕೊಲ್ಲೂರು ಚಿತ್ರಗಳು, ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಾಲಯ - ನಿಲವಿಲಕ್ಕು ಕೊಲ್ಲೂರು ದೇವಾಲಯ
6/14
Photos Courtesy : Rajesh Kunnoth
ಕೊಲ್ಲೂರು ಚಿತ್ರಗಳು, ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಾಲಯ - ನಂದಿ
7/14
Photos Courtesy : Rajesh Kunnoth
ಕೊಲ್ಲೂರು ಚಿತ್ರಗಳು, ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಾಲಯ
8/14
Photos Courtesy : Rajesh Kunnoth
ಕೊಲ್ಲೂರು ಚಿತ್ರಗಳು, ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಾಲಯ
9/14
Photos Courtesy : Rajesh Kunnoth
ಕೊಲ್ಲೂರು ಚಿತ್ರಗಳು, ಕೊಲ್ಲೂರು
10/14
Photos Courtesy : Rajesh Kunnoth
ಕೊಲ್ಲೂರು ಚಿತ್ರಗಳು, ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಾಲಯ
Kollur
11/14
ಕೊಲ್ಲೂರು ಚಿತ್ರಗಳು, ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಾಲಯ - ಮುಂಭಾಗ
12/14
ಕೊಲ್ಲೂರು ಚಿತ್ರಗಳು, ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಾಲಯ
13/14
ಕೊಲ್ಲೂರು ಚಿತ್ರಗಳು, ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಾಲಯ
14/14
Please Wait while comments are loading...