ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಚಿತ್ರಗಳು

ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಹೌರಾ ಸೇತುವೆ,
A view of the vehicles running on the Howrah Bridge in Kolkata.
1/69
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಹೌರಾ ಸೇತುವೆ - ದೂರದ ನೋಟ,
A view of the Howrah Bridge from a distance.
2/69
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಹೌರಾ ಸೇತುವೆ,
Howrah Bridge here is captured from a steamer.
3/69
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಹೌರಾ ಸೇತುವೆ - ಸದೃಢ ಉಕ್ಕಿನ ರಚನೆ,
Steel structure of the Howrah Bridge with vehicles running below it.
4/69
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಹೌರಾ ಸೇತುವೆ,
People bathing at the ghat of River Hoogly.
5/69
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಹೌರಾ ಸೇತುವೆ - ಜನ,
Pedestrians at Howrah Bridge rushing to work.
6/69
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಹೌರಾ ಸೇತುವೆ - ವಿಹಂಗಮ ನೋಟ,
Panoramic view of Howrah Bridge with vehicles clustered below it.
7/69
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಹೌರಾ ಸೇತುವೆ,
The iconic Bridge looks spellbinding at night.
8/69
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಹೌರಾ ಸೇತುವೆ - ಮಿಲೇನಿಯಂ ಪಾರ್ಕ್,
The image here has been captured from Millemium Park which is situated close to Howrah.
9/69
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಹೌರಾ ಸೇತುವೆ - ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರದೇಶ,
A market area beside Howrah Bridge.
10/69
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಹೌರಾ ಸೇತುವೆ,
Amazing light works decorate Howrah Bridge and the roads running below it.
11/69
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಹೌರಾ ಸೇತುವೆ - ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ,
The illuminated Howrah Bridge at Night.
12/69
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಹೌರಾ ಸೇತುವೆ - ಬಂಗಾಳದ ಹೆಗ್ಗುರುತು,
The iconic Howrah Bridge is captured in this image.
13/69
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಹೌರಾ ಸೇತುವೆ - ಒಂದು ನೋಟ,
The image here is of that side of Howrah Bridge which can be seeked from Howrah side.
14/69
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಹೌರಾ ಸೇತುವೆ - ಮುಂಜಾವಿನ ಮಂಜಿನಲ್ಲಿ,
A foggy view of Howrah Bridge.
15/69
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಹೌರಾ ಸೇತುವೆ - ಪ್ರವೇಶ ಸ್ಥಳ,
The image shows the Entrance to Howrah Bridge.
16/69
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಹೌರಾ ಸೇತುವೆ - ದೂರದ ನೋಟ,
A distant view of Howrah Bridge with birds flying over it.
17/69
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಹೌರಾ ಸೇತುವೆ,
A busy Howrah Bridge on any ordinary day.
18/69
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಹೌರಾ ಸೇತುವೆ - ಬಸ್‍ಗಳು,
Buses rush to various corner of the city from Howrah Bridge.
19/69
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಹೌರಾ ಸೇತುವೆ - ದೋಣಿಗಳು,
Boats on the bank of river Hoogly waiting for tourists.
20/69
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಹೌರಾ ಸೇತುವೆ - ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ,
Grid architecture of Howrah Bridge.
21/69
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಹೌರಾ ಸೇತುವೆ - ಹಳೆಯ ನೋಟ,
An ancient image of old Howrah Bridge.
22/69
Photos Courtesy : howrahbridgekolkata.nic.in
ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಹೌರಾ ಸೇತುವೆ - ಟರ್ಮಿನಲ್,
The image here shows one of the ends of Howrah Bridge.
23/69
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಹೌರಾ ಸೇತುವೆ - ಒಂದು ನೋಟ,
View of Howrah Bridge during daytime.
24/69
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಪಾರ್ಕ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಮತ್ತು ಕಮಾಕ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ - ಕ್ಸೇವಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್,
This is the renowned St.Xaviers College of Kolkata.
25/69
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಪಾರ್ಕ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಮತ್ತು ಕಮಾಕ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ - ದಿ ಪಾರ್ಕ್ ಹೋಟೆಲ್,
This is the famous Park Hotel on Park Street in Kolkata.
26/69
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಪಾರ್ಕ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಮತ್ತು ಕಮಾಕ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ - ಪಾರ್ಕ್ ಮ್ಯಾನ್ಷನ್ಸ್,
A view of the famous Park mansions on Park Street in Kolkata.
27/69
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಪಾರ್ಕ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಮತ್ತು ಕಮಾಕ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ - ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ರಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ,
The lighting and decoration during Christmas time is a major attraction for people in Kolkata.Many tourists visit Kolkata at the time of Christmas.
28/69
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಪಾರ್ಕ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಮತ್ತು ಕಮಾಕ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ - ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್,
A view of the shopping mall on Camac street in Kolkata.
29/69
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಪಾರ್ಕ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಮತ್ತು ಕಮಾಕ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ,
A view of the shoppers hub in Camac Street in Kolkata.
30/69
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ - ಮುಂಭಾಗ,
This is a view in front of the Eden Gardens, the famous cricket stadium in Kolkata.
31/69
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ - ಒಳನೋಟ,
A view of the famous Eden Gardens in Kolkata before match.
32/69
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ - ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ನೋಟ,
A complete view of the Eden Gardens during a match.
33/69
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸಾಲ್ಟ್ ಲೇಕ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ - ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ,
A view of the entrance of the popular Salt Lake Stadium in Kolkata.
34/69
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸಾಲ್ಟ್ ಲೇಕ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ,
This is the Salt Lake stadium where various games and events are held throughout the year.
35/69
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಅಲಿಪೋರ್ ಮೃಗಾಲಯ - ಘೇಂಡಾಮೃಗ,
This is a rhinoceros at the Alipore zoo in Kolkata.
36/69
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಅಲಿಪೋರ್ ಮೃಗಾಲಯ - ಸುಂದರ ಹಸಿರು,
An inside view of the beautiful greenery inside the Alipore Zoo in Kolkata.
37/69
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಅಲಿಪೋರ್ ಮೃಗಾಲಯ - ಜಿರಾಫೆ,
A view of a giraffe in the Alipore zoo in Kolkata. A large variety of animals and birds have been kept in the zoo.
38/69
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಅಲಿಪೋರ್ ಮೃಗಾಲಯ - ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣು,
A close view of the eye of a hawk at the Alipore Zoo in Kolkata.
39/69
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಅಲಿಪೋರ್ ಮೃಗಾಲಯ - ಆನೆಗಳು,
A view of the elephants in the Alipore zoo in Kolkata.
40/69
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಅಲಿಪೋರ್ ಮೃಗಾಲಯ - ಜಿಂಕೆ,
A close view of a deer at the Alipore Zoo in Kolkata.
41/69
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಅಲಿಪೋರ್ ಮೃಗಾಲಯ - ಸುಂದರ ಸ್ಮಾರಕ,
A view of the Scwendler memorial in the Alipore Zoo in Kolkata.
42/69
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಸ್ಮಾರಕ -ಸಭಾಂಗಣ,
An inside view of the first hall of the Victoria Memorial. It is a memorial of Queen Victoria of the British kingdom.
43/69
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಜನರಲ್ ಪೊಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್,
A close view of the dome of the building of General Post Office in Kolkata.
44/69
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಜನರಲ್ ಪೊಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ - ಒಳ ನೋಟ,
An inside view of the General Post Office or GPO in Kolkata.
45/69
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಜನರಲ್ ಪೊಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ - ಮುಂಭಾಗ,
A view of the road in front of the General Post Office in Kolkata.
46/69
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಜನರಲ್ ಪೊಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್,
A view of the General Post Office or GPO of Kolkata. It is the central post office.
47/69
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ - ಶತಮಾನೋತ್ಸವ,
A view of the Centenary building of Calcutta High Court in Kolkata.
48/69
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ - ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ,
A view of the new multi storeyed buliding which is an extended part of the existing Calcutta High Court in Kolkata.
49/69
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ - ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಾನ,
A view of a small garden in front of the Calcutta High Court in Kolkata.
50/69
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್,
A view of the Calcutta High Court,the first High court of india.
51/69
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಸ್ಮಾರಕ - ವಿಹಂಗಮ ನೋಟ,
A panaromic view of the famous Victoria Memorial in Kolkata.
52/69
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಸ್ಮಾರಕ,
A beautiful view of Victoria Memorial at night. The
53/69
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಸ್ಮಾರಕ - ಯುರೋಪಿಯನ್ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ,
A view of the famous Victoria Memorial which was has a European style of architecture.
54/69
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಸ್ಮಾರಕ - ಸಿಂಹದ ಪ್ರತಿಮೆ,
A view of the statue of lion sitting outside the Victoria Memorial in Kolkata.
55/69
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಸ್ಮಾರಕ - ಒಂದು ನೋಟ,
A close view of the famous Victoria Memorial, one of the major tourist attractions of Kolkata.
56/69
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಸ್ಮಾರಕ - ಜನಪ್ರಿಯ ಕಟ್ಟಡ,
57/69
ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಸ್ಮಾರಕ - ರಾಣಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾಳ ಪ್ರತಿಮೆ,
This is the statue of Queen Victoria inside the Victoria Memorial in Kolkata.
58/69
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಸ್ಮಾರಕ,
A view of the memorial arch of King Edward VII at Victoria Memorial grounds.
59/69
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಬಿರ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹಾಗು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ - ಗಣೀತ ಲೋಕದ ಗ್ಯಾಲರಿ,
A view of the mathematics gallery inside the Birla Industrial and Technological Museum in Kolkata.
60/69
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಬಿರ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹಾಗು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ - ಗ್ಯಾಲರಿ,
A view of the mathematics gallery where children can learn and enjoy at the same time.
61/69
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಬಿರ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹಾಗು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ - ಸ್ಟೀಮ್ ರೊಲ್ಲರ್ ಎಂಜಿನ್,
A steamroller at display at the famous Birla Industrial and Technological Museum in Kolkata.
62/69
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಬಿರ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹಾಗು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ - ಒಳಾಂಗಣ,
An inside view of the Birla Industrial and Technological Museum, the first science museum in India.
63/69
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಬಿರ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹಾಗು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ,
A view of the Birla Industrial and Technological Museum in Kolkata.
64/69
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಇಂಡಿಯನ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ - ಸ್ಫಿನಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಜಿಪ್ಟ್,
A scuplture of a sphinix, a mythical creature of Egypt can be seen in the Indian Museum.
65/69
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಇಂಡಿಯನ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ - ಹಿಮಸಾರಂಗದ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ,
This is a skeleton of a reindeer on display at the Indian Museum in Kolkata.
66/69
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಇಂಡಿಯನ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ - ಹೊರನೋಟ,
A view of the Indian Museum in Kolkata.
67/69
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಇಂಡಿಯನ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ - ಆನೆಯ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ,
This is a skeleton of an elephant kept at the Indian Museum in Kolkata.
68/69
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಇಂಡಿಯನ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ - ಬುದ್ಧನ ವಿಗ್ರಹ,
A sculpture of Lord Buddha kept at the Indian Museum in Kolkata.
69/69
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
Please Wait while comments are loading...