ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

ತಲುಪುವ ಬಗೆ ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ

ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ದೇಶದ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 6 ಮತ್ತು 2 ರ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ. ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಇತರ ನಗರಗಳಾದ ದಾರ್ಜೀಲಿಂಗ್, ಸಿಲಿಗುರಿ, ಜೆಮ್ಷೆಡ್ ಪುರಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಬಹುದು.

ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿ