ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

ಕಾರೈಕುಡಿ ಚಿತ್ರಗಳು

ಕಾರೈಕುಡಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಚೆಟ್ಟಿನಾಡು ಖಾದ್ಯ
The delicious Chettinad cuisine spread on a platter...
1/9
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಕಾರೈಕುಡಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ನಗರ ಸಿವನ್ ಕೋವಿಲ್ - ದೇವಕೊಟ್ಟೈ
This is the tall gopuras of the Nagara Sivan Kovil at Karaikudi in Tamil Nadu..
2/9
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಕಾರೈಕುಡಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಪಿಳ್ಳಯರಪಟ್ಟಿ ದೇವಾಲಯ
The Pillayarpatti Temple in Karaikudi..
3/9
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
ಕಾರೈಕುಡಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಪಿಳ್ಳಯರಪಟ್ಟಿ ದೇವಾಲಯ
The image of Lord Ganesha, the principle deity at the Pillayarpatti Temple in Karaikudi..
4/9
Photos Courtesy : www.wikipedia.org
ಕಾರೈಕುಡಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಚೆಟ್ಟಿನಾಡ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್
A study room inside the palacial building of the Chettinad house..
5/9
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಕಾರೈಕುಡಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಚೆಟ್ಟಿನಾಡ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್
This is the Chettinad Mansion at Karaikudi in Tamil Nadu..
6/9
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಕಾರೈಕುಡಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಚೆಟ್ಟಿನಾಡ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ - ಒಳಾಂಗಣ
A beautiful interiors of the Chettinad palace in Karaikudi..
7/9
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಕಾರೈಕುಡಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಚೆಟ್ಟಿನಾಡ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ - ಒಳಾಂಗಣ
The colourful courtyard of the Chettinad Palace
8/9
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಕಾರೈಕುಡಿ ಚಿತ್ರಗಳು, ಚೆಟ್ಟಿನಾಡ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್
The front view of the Chettinad house at Karaikudi in Tamil Nadu..
9/9
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
Please Wait while comments are loading...