ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

ಕಂಗ್ರಾ ಚಿತ್ರಗಳು

ಕಂಗ್ರಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಧೌಲಾಧರ್ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿ
1/13
Photos Courtesy : commons.wikimedia
ಕಂಗ್ರಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಧೌಲಾಧರ್ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳು - ಒಂದು ಸುಂದರ ನೋಟ
An all picturesque Dhauladhar Range in Kangra
2/13
Photos Courtesy : commons.wikimedia
ಕಂಗ್ರಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ರಂಗು ರಂಗಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಸ್ರೂರ್ ದೇವಾಲಯ
A vibrant image of the colourfully lit Masrur temple and its reflection in waters during nighttime. . .
3/13
Photos Courtesy : hpkangra.nic.in/
ಕಂಗ್ರಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಸ್ರೂರ್ ದೇವಾಲಯ
The beautiful etched Indo-Aryan style rock-cut temple at Masroor near Kangra. The unusual structure is now a protected site.
4/13
Photos Courtesy : himachaltourism.gov.in
ಕಂಗ್ರಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕಂಗ್ರಾ ಕೋಟೆ
An exquisite view of the town from atop the Kangra Fort
5/13
Photos Courtesy : Wikipedia
ಕಂಗ್ರಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕಂಗ್ರಾ
A yellow spread of vibrant flowers amidst a naturally beautiful surrounding of bordering trees with snow peaked mountains at a distance
6/13
Photos Courtesy : himachalpr.gov.in
ಕಂಗ್ರಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ದೇವಾಲಯ - ಆವರಣ
People offering prayers at the Jwalamukhi temple in Himachal.
7/13
Photos Courtesy : himachaltourism.gov.in
ಕಂಗ್ರಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸುಜನ್ಪೂರ್ ಕೋಟೆ
The beautiful Sujanpur Fort in Kangra
8/13
Photos Courtesy : himachaltourism.gov.in
ಕಂಗ್ರಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸುಜನ್ಪೂರ್ ಕೋಟೆ - ಒಳ ನೋಟ
An inside view of the Sujanpur Fort:
9/13
Photos Courtesy : himachaltourism.gov.in
ಕಂಗ್ರಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಪೊಂಗ್ ಲೇಕ್ ಧಾಮ
Flying birds over the beautiful Pong Lake.
10/13
Photos Courtesy : hpkangra.nic.in
ಕಂಗ್ರಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮ್ಯಾಕ್ ಲಿಯೋಡ್ ಗಂಜ್ - ಒಂದು ನೋಟ
A beautiful view of the Himalaya's from Mcleodganj
11/13
Photos Courtesy : commons.wikimedia
ಕಂಗ್ರಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಬಾಬಾ ಬರೋಹ್ ದೇವಸ್ಥಾನ
Baba Baroh Temple in Kangra - Simply Beautiful!
12/13
Photos Courtesy : hpkangra.nic.in/
ಕಂಗ್ರಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕಂಗ್ರಾ ಕೋಟೆ
The Magnificent fort of Kangra
13/13
Photos Courtesy : himachaltourism.gov.in
Please Wait while comments are loading...