ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ಚಿತ್ರಗಳು

ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ಚಿತ್ರಗಳು, ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಜಲಾಶಯ
1/17
Photos Courtesy : www.itslife.in
ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ಚಿತ್ರಗಳು, ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಜಲಾಶಯ
2/17
Photos Courtesy : www.itslife.in
ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ಚಿತ್ರಗಳು, ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಜಲಾಶಯ - ಒಂದು ನೋಟ
3/17
Photos Courtesy : www.itslife.in
ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ಚಿತ್ರಗಳು, ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಜಲಾಶಯ
4/17
Photos Courtesy : www.itslife.in
ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ಚಿತ್ರಗಳು, ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಜಲಾಶಯ
5/17
Photos Courtesy : www.itslife.in
ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ಚಿತ್ರಗಳು, ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ
The gurgling of the Jog Falls can be heard falling from the top of the hills.
6/17
Photos Courtesy : www.itslife.in
ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ಚಿತ್ರಗಳು, ಜಲಪಾತ
A view of a small house nestled in the lush green forests around the Jog Falls.
7/17
Photos Courtesy : www.itslife.in
ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ಚಿತ್ರಗಳು, ಜೋಗ
The tantalizing Jog Waterfalls in Karnataka provides an opportunity to escape to nature.
8/17
Photos Courtesy : www.itslife.in
ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ಚಿತ್ರಗಳು, ದೂರದ ನೋಟ
A distant view of the Jog Falls.The
9/17
Photos Courtesy : www.itslife.in
ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ಚಿತ್ರಗಳು, ಆಕರ್ಷಕ ನೋಟ
The narrow streaks of water falling from a height of 830 feet.The Jog Falls is an escapade to nature.
10/17
Photos Courtesy : www.itslife.in
ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ಚಿತ್ರಗಳು, ಕಣ್ಮನ ತಂಪು
A breathtaking view of the Jog Falls originating from Sharavathi River.
11/17
Photos Courtesy : www.itslife.in
ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ಚಿತ್ರಗಳು, ಜೋಗ
The water seems to gurgle down,touching each and every stone on its way before falling on to the ground.
12/17
Photos Courtesy : www.itslife.in
ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮೋಹಕ ನೋಟ
13/17
Photos Courtesy : Wikipedia
ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸುಂದರ ನೋಟ
Jog falls
14/17
ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ಚಿತ್ರಗಳು, ವಿಹಂಗಮ ನೋಟ
15/17
ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ಚಿತ್ರಗಳು, ಒಂದು ನೋಟ
16/17
ಜೋಗ ಜಲಪಾತ ಚಿತ್ರಗಳು, ಲಿಂಗನಮಕ್ಕಿ ಆಣೆಕಟ್ಟು
17/17
Please Wait while comments are loading...