ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

ಹಜಾರಿಬಾಗ್ ಚಿತ್ರಗಳು

ಹಜಾರಿಬಾಗ್, ಕೋನಾರ್ ಆಣೆಕಟ್ಟು
A distant view of the Konar Dam in Hazaribagh.
1/6
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
ಹಜಾರಿಬಾಗ್, ರಾಜ್ರಪ್ಪಾ ದೇವಾಲಯ
A view of the idols of Lord Shiva and Goddess Parvati inside the Rajrappa temple in Hazaribagh.
2/6
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಹಜಾರಿಬಾಗ್, ರಾಜ್ರಪ್ಪಾ ದೇವಾಲಯ
A close view of the Rajrappa temple in Hazaribagh. Thousands of devotees visit the temple every day.
3/6
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಹಜಾರಿಬಾಗ್, ರಾಜ್ರಪ್ಪಾ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿಯಿರುವ ದಾಮೋದರ್ ನದಿ
A view of the River Damodar flowing on the western side of the Rajrappa temple....
4/6
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಹಜಾರಿಬಾಗ್, ರಾಜ್ರಪ್ಪಾ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿಯಿರುವ ದಾಮೋದರ್ ನದಿ
A beautiful view of the River Damodar flowing on the eastern side of the famous Rajrappa temple in Hazaribagh.
5/6
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಹಜಾರಿಬಾಗ್, ಹಜಾರಿಬಾಗ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನ
This is the entrance of the famous Hazaribagh National Park in Jharkhand. One can read the information about the park on the board.
6/6
Photos Courtesy : en.wikipedia.org
Please Wait while comments are loading...