ಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸುಂದರ ವೆಲ್ಲೊರನ್ನು!
ಹುಡುಕಿ
 
ಹುಡುಕಿ
 

ಗುರುವಾಯೂರ್ ಚಿತ್ರಗಳು

ಗುರುವಾಯೂರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಗುರುವಾಯೂರಪ್ಪನ್ ದೇವಾಲಯ
A brightly lit up Guruvayur Temple during the season of festivals.
1/11
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಗುರುವಾಯೂರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಗುರುವಾಯೂರಪ್ಪನ್ ದೇವಾಲಯ
A top view of the Guruvayur Sri Krishna Temple...
2/11
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಗುರುವಾಯೂರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಗುರುವಾಯೂರಪ್ಪನ್ ದೇವಾಲಯ
The crowded path leading to the Guruvayur Temple.
3/11
Photos Courtesy : commons.wikimedia.org
ಗುರುವಯೂರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ದೇವಾಲಯ - ಸುವರ್ಣಮಯ ಚೌಕಾಕಾರದ ರಚನೆ
The golden square-shaped structure of the Parthasarathy Temple which is called "Nalambalam"
4/11
Photos Courtesy : www.parthasarathytemple.net
ಗುರುವಯೂರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ದೇವಾಲಯ
5/11
ಗುರುವಯೂರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ದೇವಾಲಯ
6/11
ಗುರುವಯೂರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ದೇವಾಲಯ - ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಲಾಗಿರುವ ಸಾವಿರ ಜ್ಯೋತಿಗಳು
The 'Chuttuvilakku', thousands of lamps lighted around the temple, at the Parthasarathy Temple in Guruvayur.
7/11
Photos Courtesy : www.parthasarathytemple.net
ಗುರುವಯೂರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಆನೆ ಶಿಬಿರ
8/11
ಗುರುವಯೂರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಆನೆ ಶಿಬಿರ
9/11
ಗುರುವಯೂರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಆನೆ ಶಿಬಿರ
10/11
ಗುರುವಯೂರ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಆನೆ ಶಿಬಿರ
11/11
Please Wait while comments are loading...